Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii

Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie PSIP,

Na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze, I termin wyznaczono na dzień 17 kwietnia 2021 r. godz.14:00 w przypadku braku kworum II termin to 17.04.2021 godz. 15:00

Na podstawie art. 10 ust. 1e Prawa o stowarzyszeniach Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z użyciem oprogramowania zoom a wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadzone zostaną poprzez https://www.mentimeter.com/.

Prawo wyborcze przysługuje tylko członkom zwyczajnym.

Z poważaniem,

Zarząd Główny PSIP

Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii PSIP powstało w 2008 roku z inicjatywy praktykujących psychoterapeutów, wykładowców akademickich oraz studentów psychologii w celu propagowania idei integracji w psychoterapii wśród terapeutów i naukowców polskich. Naszym celem jest umożliwienie praktykom psychoterapii poszerzania umiejętności i wiedzy.

Za nami seria udanych seminariów – spotkań z przedstawicielami świata nauki i psychoterapii. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się z nami: prof. Bogdan de Barbaro, prof. Nancy McWilliams, prof. Piotr Oleś, prof. Ferruccio Osimo. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zorganizowane przez PSIP konferencje międzynarodowe – w 2010 i 2014 roku.

Wśród członków Stowarzyszenia znajdują się propagatorzy różnych nurtów psychoterapeutycznych, a także różnych podejść do samej integracji w psychoterapii.

Osoby zainteresowane integracją w psychoterapii zapraszamy do współpracy.

Różne modele psychoterapii mają swoje empiryczne i naukowe podstawy. Ciągle jednak rodzą się pytania, zarówno wśród praktyków, jak osób poszukujących pomocy, dotyczące skuteczności psychoterapii. Na konferencji chcemy rozmawiać o najnowszych trendach opartych na badaniach naukowych oraz doniesieniach klinicystów, zastanowić się nad kluczowymi czynnikami wpływającymi na jakość leczenia. Chcemy pomyśleć o roli integracji psychoterapii, jej wpływu na zwiększenie skuteczności naszej pracy.
www.conference.psip.org.pl