STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA INTEGRACJI PSYCHOTERAPII

STATUT

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA INTEGRACJI PSYCHOTERAPII 

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

Artykuł 1

 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii.
 2. „Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii” zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego statutu.

Artykuł 2

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenia może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

Artykuł 3

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

Rozdział II

Cele i formy działania

Artykuł 4

Stowarzyszenie zostało powołane w dniu 6 listopada 2008 r. dla realizacji celów:

 • określanie standardów zawodowych i etycznych w integracji psychoterapii i dbałość o ich przestrzeganie,
 • podnoszenie wiedzy i umiejętności klinicznych psychoterapeutów,
 • popularyzowanie idei integracji psychoterapii wśród psychoterapeutów oraz osób szkolących się i zainteresowanych psychoterapią.

Artykuł 5

Stowarzyszenia realizuje swoje cele poprzez:

 • kształcenie i certyfikowanie nauczycieli i superwizorów z zakresu integracji psychoterapii
 • organizowanie wykładów, seminariów, kursów, konferencji
 • organizowanie superwizji dla psychoterapeutów,
 • wydawanie certyfikatów psychoterapeuty członkom Stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności badawczej, publicystycznej i wydawniczej,
 • utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami zawodowymi i naukowymi, w kraju i za granica,
 • reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec instytucji państwowych i społecznych.

Artykuł 6

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:
  • Wydawanie książek ( PKD 58.11.Z);
  • Wydawanie gazet ( PKD 58.13.Z);
  • Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 58.14.Z);
  • Pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z);
  • Drukowanie gazet ( PKD 18.11.Z);
  • Poligrafia (PKD 18.Z);
  • Reklama ( PKD 74.4);
  • Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);
  • Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 82.30.A);
  • Kształcenie dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B);
  • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z);
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 94.99.Z).

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Artykuł 7

 1. Stowarzyszenie posiada członków:
 • zwyczajnych,
 • honorowych
 • nadzwyczajnych
 • wspierających

Artykuł 8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Artykuł 9

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która spełnia łącznie następujące przesłanki:
  • uzyskała tytuł magistra lub lekarza medycyny – lub analogiczny tytuł w przypadku cudzoziemców,
  • uzyskała świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie psychoterapii według programu uznanego przez Radę Stowarzyszenia,
  • zaakceptowała statutowe cele Stowarzyszenia,
  • złożyła pisemną deklarację o przyjęcie na członka zwyczajnego Stowarzyszenia,
  • uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Decyzję o przyznaniu członkostwa zwyczajnego wydaje Zarząd Główny.

Artykuł 10

 1. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

       prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która

       spełnia łącznie następujące przesłanki:

 • uzyskała tytuł magistra lub lekarza medycyny – lub analogiczny tytuł w przypadku cudzoziemców,
 • jest w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii według programu uznanego przez Radę Stowarzyszenia
 • zaakceptowała statutowe cele Stowarzyszenia,
 • złożyła pisemna deklarację o przyjęcie na członka nadzwyczajnego Stowarzyszenia,
 • uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Decyzję o przyznaniu członkostwa nadzwyczajnego wydaje Zarząd Główny.

Artykuł 11

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia                           i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na cele statutowe Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający obowiązany jest do:
 • niesienie pomocy finansowej lub rzeczowej na cele statutowe Stowarzyszenia;
 • wspieranie i propagowanie działalności statutowej Stowarzyszenia.
 1. Decyzję o przyznaniu członkostwa wspierającego wydaje Zarząd Główny na wniosek dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Artykuł 12

 1. Członkostwo honorowe nadaje – na wniosek Zarządu Głównego lub Rady Stowarzyszenia – Walne Zgromadzenie osobom, szczególnie zasłużonym dla rozwoju psychoterapii integracyjnej lub dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Artykuł 13

 1. Z zastrzeżeniem art. 15, członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na mocy uchwały Zarządu Głównego podjętej w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia przez kandydata deklaracji członkowskiej.
 2. W przypadku powołania Oddziału Stowarzyszenia na terenie zamieszkania kandydata, deklaracja członkowska powinna zostać złożona za pośrednictwem Zarządu Oddziału i winna być opatrzona opinią Zarządu Oddziału.
 3. W przypadku podjęcia przez Zarząd Główny uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, zainteresowany ma prawo, w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia powyższej uchwały, złożyć na ręce Zarządu Głównego odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

Artykuł 14

 1. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
  • przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
  • ma prawo zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
  • ma prawo korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;
  • ma prawo brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia                   z prawem głosu.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  • regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia;
  • czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  • dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

Artykuł 15

 1. Członek nadzwyczajny nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki, jak członek zwyczajny.
 2. Do obowiązków członka nadzwyczajnego należy:
 3. a) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 4. b) Regularne opłacanie składek na rzecz Stowarzyszenia;
 5. c) czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 6. d) dbanie o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

Artykuł 16

Członek wspierający nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

Artykuł 17

 1. Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny. 

Artykuł 18

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu;
  • śmierci członka;
  • wykluczenia przez Zarząd Główny:

– za zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres przekraczający 12 miesięcy; w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może odstąpić od skreślenia, a zaległości umorzyć albo jej spłatę rozłożyć na raty;

– w wyniku utraty praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu,

 • wykluczenia na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wnieść, za pośrednictwem Zarządu Głównego, odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia jej pisemnej uchwały o skreśleniu albo wykluczeniu. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Walne Zgromadzenie prawa wykluczonego lub skreślonego członka są zawieszone za wyjątkiem możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest rozstrzygnięcie odwołania. 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Artykuł 19

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane „Walnym Zgromadzeniem”:
  • Zarząd Główny,
  • Rada Stowarzyszenia
  • Komisja Rewizyjna,
  • Sąd Koleżeński.
 2. Wybory do wybieralnych władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybór wybieralnych władz Stowarzyszenia następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 4. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 5. Mandat członka Zarządu Głównego, Rady Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu Głównego, Rady Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 6. Mandat członka Zarządu Głównego, Rady Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wygasa w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci lub odwołania mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.
 7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Głównego, Rady Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, o którym mowa w ust. 6 powyżej, w miejsce danego członka zostaje powołany ten spośród kandydatów, który w wyborach do tych władz uzyskał największą, kolejną liczbę głosów.
 8. W przypadku braku kandydatów, o których mowa w ust. 7 powyżej albo nie wyrażeniu przez nich zgody na powołanie do władz Stowarzyszenia, przeprowadza się ponowne wybory na dane stanowisko.

Walne Zgromadzenie

Artykuł 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
 2. Walne Zgromadzenie może być:
  • zwyczajne;
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny raz w roku, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na co najmniej 14 dni przed wskazanym w zawiadomieniu terminie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
  • Komisji Rewizyjnej,
  • Rady Stowarzyszenia,
  • 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Główny zwołuje w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 6. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie może skutecznie obradować ze względu na brak kworum, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Zarząd Główny wyznacza kolejny (drugi) termin odbycia Walnego Zgromadzenia, które może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. Drugi termin Walnego Zgromadzenia powinien zostać wyznaczony przez Zarząd Główny w kolejnym zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 14 dni od pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia.
 7. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia bez względu na liczbę uczestników Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 21

 1. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym (czynnym prawem wyborczym) udział biorą członkowie zwyczajni.
 2. W Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym mogą brać udział:
  • członkowie honorowi, nadzwyczajni i wspierający
  • zaproszeni goście.

Artykuł 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
 • uchwalanie statutu i jego zmian;
 • wybór i odwołanie członków wybieralnych władz Stowarzyszenia;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności wybieralnych władz Stowarzyszenia;
 • nadawanie – na wniosek Zarządu Głównego lub Rady Stowarzyszenia – członkostwa honorowego;
 • zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych;
 • uchwalenie i zmiany regulaminu przyznawania i cofania certyfikatu psychoterapeuty integracyjnego oraz superwizora psychoterapii integracyjnej;
 • uchwalanie i zmiana regulaminów działania wybieralnych władz Stowarzyszenia;
 • decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego;
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd Główny

Artykuł 23

 1. Zarząd Główny składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa Zarządu Głównego.
 2. Prezes Zarządu Głównego kieruje pracami Zarządu Głównego.
 3. Prezes Zarządu Głównego oraz pozostali członkowie Zarządu Głównego są wybierani przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Za wyjątkiem funkcji Prezesa Zarządu Głównego, Zarząd Główny może postanowić o przypisaniu poszczególnym członkom Zarządu Głównego innych określonych funkcji.
 4. Prezes Zarządu Głównego może pełnić swoją funkcję jedynie przez dwie kolejne kadencje.
 5. Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie.
 6. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego.
 7. Uchwały Zarządu Głównego mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Głównego zostali poinformowani o posiedzeniu.
 8. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 9. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez Prezesa Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności przez innego upoważnionego przez niego członka Zarządu Głównego lub połowę członków Zarządu Głównego.

Artykuł 24

 1. W obradach Zarządu Głównego z głosem stanowiącym udział biorą członkowie Zarządu Głównego.
 2. W obradach Zarządu Głównego z głosem doradczym mogą brać udział zaproszeni goście oraz przewodniczący lub przedstawiciele:
 • Sądu Koleżeńskiego;
 • Rady Stowarzyszenia;
 • Komisji Rewizyjnej;
 • Zarządów Oddziałów;

Artykuł 25

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 • reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
 • kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia;
 • uchwalanie planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu;
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia;
 • powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych (oddziałów) i jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia;
 • przyjmowanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających do Stowarzyszenia;
 • występowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie nadania członkostwa honorowego;
 • wydawanie, na wniosek Rady Stowarzyszenia, certyfikatów psychoterapeuty integracyjnego oraz superwizora psychoterapii integracyjnej jak również odebranie, na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, wydanych certyfikatów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w stowarzyszeniach krajowych                                    i zagranicznych;
 • ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich opłacania i w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składki członkowskiej;
 • ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia;
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
 • coroczne składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

Rada Stowarzyszenia

Artykuł 26

 1. Rada Stowarzyszenia jest organem opiniodawczym Stowarzyszenia.
 2. W skład Rady Stowarzyszenia wchodzi 5 – 20 osób, członków zwyczajnych, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Rada Stowarzyszenia wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady.

Artykuł 27

Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy:

 • składanie do Zarządu Głównego wniosków o wydanie lub odebranie certyfikatu psychoterapeuty i superwizora,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie programów szkoleniowych, nadzorowanie szkoleń w zakresie integracji psychoterapii,
 • opiniowanie inicjatyw związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,
 • występowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie nadania członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
 • coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności;

Artykuł 28

 1. Rada Stowarzyszenia może powołać w ramach swojej organizacji komisje merytoryczne (np. Komisja Certyfikatów, Komisja Szkoleniowa, Komisja Etyki Zawodowej). Członkami takich komisji mogą być wyłączenie członkowie Rady Stowarzyszenia. Komisje mogą być komisjami stałymi jak również komisjami powołanymi na czas określony do konkretnego zadania.
 2. Rada Stowarzyszenia uchwala regulaminy działania powołanych przez siebie komisji.

Artykuł 29

 1. Posiedzenia Rady Stowarzyszenia zwołuje w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, Zarząd Główny, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub co najmniej 4 członków Rady Stowarzyszenia.
 2. Rada Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia.
 3. Uchwały Rady Stowarzyszenia mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Rady Stowarzyszenia zostali poinformowani o posiedzeniu.

Komisja Rewizyjna

Artykuł 30

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w wybieralnych władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.

Artykuł 31

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
  • występowanie do Zarządu Głównego lub Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych;
  • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego;
  • zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie określonym w statucie;
  • składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla członków Zarządu Głównego;
  • coroczne składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
  • prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 3. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i Rady Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 5. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W takim przypadku uchwała może zostać podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zostali powiadomieni o jej proponowanej treści.
 6. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.

Sąd Koleżeński

Artykuł 32

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 6 członków Stowarzyszenia.
 2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych wybieralnych władzach Towarzystwa.
 4. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
 5. Obradom Sądu Koleżeńskiego przewodniczy przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub jego zastępca.
 6. Decyzje Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.
 7. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
 8. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem prawa, postanowień statutu lub godności, zgłoszonych przez organy lub członków Stowarzyszenia,

2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,

3) coroczne składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

 1. Sąd Koleżeński może nałożyć następujące sankcje:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy,

4) wykluczenia z Stowarzyszenia;

5) odebrania certyfikatu.

 1. Zainteresowanemu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Głównego, który je przekazuje do rozstrzygnięcia w czasie najbliższych obrad Walnego Zgromadzenia. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.
 2. Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
 3. Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.

Rozdział V

Oddziały terenowe i sekcje Stowarzyszenia

Artykuł 33

 1. Z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych Zarząd Główny może podjąć uchwałę o utworzeniu Oddziału Stowarzyszenia.
 2. Teren działalności Oddziału i miejsce jego siedziby ustala Zarząd Główny. Zarząd Główny może uchwalić ramowy regulamin działania Oddziału Stowarzyszenia.
 3. Oddział może ubiegać się o samodzielną osobowość prawną

Artykuł 34

 1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zgromadzeniem Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

 1. Wybory do wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybór wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów
 2. Kadencja wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów
 3. Kadencja wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata
 4. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków

   Walne Zgromadzenie Oddziału

 1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
 2. Walne Zgromadzenie może być:
  • zwyczajne;
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Główny Oddziału raz w roku, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na co najmniej 14 dni przed wskazanym w zawiadomieniu terminie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału powinno się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Główny Oddziału z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
  • Komisji Rewizyjnej,
  • Rady Stowarzyszenia,
  • 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Zarząd Główny Oddziału zwołuje w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 6. Jeżeli Walne Zgromadzenie Oddziału nie może skutecznie obradować ze względu na brak kworum, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Zarząd Główny Oddziału wyznacza kolejny (drugi) termin odbycia Walnego Zgromadzenia Oddziału, które może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. Drugi termin Walnego Zgromadzenia powinien zostać wyznaczony przez Zarząd Główny Oddziału w kolejnym zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 14 dni od pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia.
 7. Obradami Walnego Zgromadzenia Oddziału kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia bez względu na liczbę uczestników Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 35

 1. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału z głosem stanowiącym (czynnym prawem wyborczym) udział biorą członkowie zwyczajni.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału z głosem doradczym mogą brać udział:
  • członkowie honorowi, nadzwyczajni i wspierający
  • zaproszeni goście.

Artykuł 36

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

 1. Realizacja zadań na terenie działań oddziału
 2. Uchwalenie głównych kierunków działalności Oddziału
 3. Wybieranie odwoływanie władz Oddziału:

      – Zarządu Oddziału w składzie 3 – 5 osób

      – Komisji Rewizyjnej w składzie 3 osób

 1. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
 2. Zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia
 3. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia

Zarząd Oddziału

Artykuł 37

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa Zarządu Oddziału.
 2. Prezes Zarządu Oddziału kieruje pracami Zarządu Oddziału.
 3. Prezes Zarządu Oddziału oraz pozostali członkowie Zarządu Oddziału są wybierani przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Za wyjątkiem funkcji Prezesa Zarządu Oddziału, Zarząd Oddziału może postanowić o przypisaniu poszczególnym członkom Zarządu Oddziału innych określonych funkcji.
 4. Prezes Zarządu Oddziału może pełnić swoją funkcję jedynie przez dwie kolejne kadencje.
 5. Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie.
 6. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Oddziału.
 7. Uchwały Zarządu Oddziału o mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Oddziału zostali poinformowani o posiedzeniu.
 8. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 9. Posiedzenia Zarządu Oddziału o zwoływane są przez Prezesa Oddziału Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności przez innego upoważnionego przez niego członka Zarządu Oddziału lub połowę członków Zarządu Oddziału.

Artykuł 38

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. Kierowanie bieżącą pracą oddziału Stowarzyszenia
 2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia
 4. Zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału Stowarzyszenia
 5. Przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia
 6. Reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 7. Zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

Artykuł 39

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 – 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji

      Rewizyjnej Oddziału.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji w wybieralnych władzach Stowarzyszenia Oddziału, ani być pracownikami Stowarzyszenia.

Artykuł 40

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Oddziału Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
  • kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia;
  • ocena pracy Zarządu Oddziału w tym corocznych sprawozdań i bilansu
  • składanie sprawozdań na Wlanym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału i Zarządu Oddziału
  • Wnioskowanie do Walnego zebrania członków Oddziału o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału
  • Wnioskowanie o odwołanie Zarządu oddziału lub jego poszczególnych członków w razie bezczynności Zarządu Oddziału
  • Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Oddziału

Postanowienia końcowe dotyczące Oddziałów Stowarzyszenia

 1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia
 2. Uchwała o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania
 3. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania na wniosek Oddziału Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Oddziału po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia

Sekcje Stowarzyszenia

Artykuł 41

 1. Członkowie Stowarzyszenia w liczbie co najmniej 10 osób mogą tworzyć merytoryczne sekcje dla poszczególnych specjalności w ramach integracji psychoterapii. Utworzenie sekcji wymaga zgody Zarządu Głównego lub z jego upoważnienia – Zarządu właściwego Oddziału.
 2. Zasady funkcjonowania sekcji określa regulamin zatwierdzony przez Radę Stowarzyszenia oraz Zarząd Główny.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

Artykuł 42

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz wartości niematerialne i prawne.

Artykuł 43

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 • wpływy uzyskiwane ze składek członkowskich
 • dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia
 • darowizny, zapisy i spadki, granty, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;
 • wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Artykuł 44

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy do głosowania
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

Artykuł 45

Stowarzyszenia współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami                            i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Artykuł 46

 1. Stowarzyszenia opiera działalność na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenia może zawierać umowy o pracę lub inne podobne umowy.