Wspomnienia z IV Międzynarodowej Konferencji „Integracja Psychoterapii: Badania, doświadczenia, perspektywy”

Wielu z Was zarejestrowało się już na naszą V Międzynarodową Konferencję „Relacja terapeutyczna, która leczy”. Spotykamy się w dniach 14-16 czerwca w murach Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pamiętacie, jak było ostatnio, w czerwcu 2022 r.? Byliście wtedy z nami na IV Międzynarodowej Konferencji „Integracja Psychoterapii: Badania, doświadczenia, perspektywy”. Piękne wspomnienia, uczące interakcje, wspierające relacje!

Sprawozdanie z zebrania klinicznego Sekcji EFT przy Polskim Stowarzyszeniu Integracji Psychoterapii

13 grudnia 2023 roku w godz. 18.30 – 20.30 w Polskim Centrum Psychoterapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT) odbyło się zebranie kliniczne Sekcji EFT przy PSIP. 

Tematem spotkania była „Sztuka odegrań w pracy z parami”.

Odegrania pomiędzy partnerami są jednym z najważniejszych elementów w procesie zmiany w terapii par skoncentrowanej na emocjach. Podkreślając ważność ich roli, można powiedzieć, że są sednem terapii EFT. To dzięki odegraniom pary łatwiej zmieniają swój niszczący model komunikacji. Myśląc o zmianie, mamy tu na myśli m.in. de-eskalację i ponowne zaangażowanie się partnera wycofującego się oraz złagodzenie partnera domagającego się.

Nasze spotkanie kliniczne służyło przyglądaniu się poszczególnym etapom odegrania. Uczestnicy wymieniali się własnymi doświadczeniami z pracy z parami na różnych etapach procesu terapeutycznego i dzielili pomocnymi wskazówkami w trudnościach z odegraniami. Ważnym tematem były blokady pojawiające się zarówno u terapeuty, jak i w parze u partnerów.

Praktycznym dopełnieniem było odtworzenie fragmentu nagrania sesji pary, zarejestrowanej kamerą, przygotowane i zaprezentowane przez Małgorzatę Szyszkę. Nagranie przedstawiało kolejne kroki w „sztuce odegrań”: zarówno ruch 3 Tanga – przygotowanie i samodzielne odegranie oraz ruch 4 – czyli przeprocesowanie.

Hybrydowa forma spotkania umożliwiła udział wielu członkom nawet z odległych lokalizacji.

Kamila Pyzel
Małgorzata Szyszka

V Międzynarodowa Konferencja „Relacja terapeutyczna, która leczy” 14-16.06.2024 – zgłoszenie czynnego udziału

Szanowni Państwo

Z dniem 1 lutego 2024 r. otworzyliśmy dla zarejestrowanych uczestników możliwość zgłaszania chęci czynnego udziału w V Międzynarodowej Konferencji „Relacja terapeutyczna, która leczy” organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej. Osoby zainteresowane mogą wystąpić z referatem, wykładem, prezentacją lub warsztatem w trakcie jednego z godzinnych pasm prezentacji równoległych.

Propozycje czynnego uczestnictwa należy zgłaszać na adres: psip.psip@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby aplikującej; podstawowych informacji dotyczących wykonywanej pracy, obszaru zainteresowań zawodowych; tytułu, formy i przewidywanego czasu wystąpienia. Konieczne jest dołączenie w pliku word zwięzłego abstraktu wystąpienia.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 29 lutego 2024 r., a ilość miejsc jest ograniczona. Po upływie wyznaczonego terminu zamykamy rejestrację, a Komitet Naukowy V Międzynarodowej Konferencji „Relacja terapeutyczna, która leczy” dokona analizy zgłoszeń i zaprosi do czynnego udziału wyłonionych kandydatów.

Zapraszamy!

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii

Czym jest ISTDP? Wywiad z Jonem Fredericksonem

Zarząd Sekcji ISTDP uruchomił kanał na YouTube, na którym został zamieszczony wywiad z Jonem Fredericksonem, na temat czym jest ISTDP. Zapraszamy do obejrzenia.

Seminarium 13.01.2024: „Relacja terapeutyczna, która leczy osobę z problemem uzależnienia”

Szanowni Państwo

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie naszym seminarium. Informujemy, że liczba miejsc została już wyczerpana i zapisy na seminarium zostały zakończone. 

Ze względu na dużą ilość zgłoszeń planujemy w przyszłości organizację kolejnych takich spotkań.
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o wydarzeniach PSIP zachęcamy do wysłania takiej informacji na adres: psip@psip.org.pl i / lub członkostwa w naszym Stowarzyszeniu. Członkowie PSIP otrzymują zniżki na wszelkie seminaria i konferencje organizowane przez PSIP

Tematem tego wydarzenia będzie „Relacja terapeutyczna, która leczy osobę z problemem uzależnienia”. Naszymi panelistkami będą Bożena Maciek – Haściło i Joanna Romaniuk. W trakcie seminarium omówione zostaną czynniki relacyjne i techniki terapeutyczne, które wspierają proces zdrowienia osoby z problemem uzależnienia. Zaprezentowany zostanie także fragment doświadczenia pracy terapeutycznej z osobą uzależnioną. Przewidziany jest ponadto czas na zadawanie pytań i odpowiedzi.

Bożena Maciek – Haściło jest psycholożką, psychoterapeutką, superwizorką oraz konsultantem w dziedzinie psychoterapii uzależnień województwa wielkopolskiego. Posiada certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest superwizorką psychoterapii uzależnień i członkinią Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień i Komisji Egzaminacyjnej Certyfikatów Terapeutów Uzależnień i Współuzależnienia. Jest pomysłodawczynią i kierownikiem Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia w Laboratorium Psychoedukacji.

Joanna Romaniuk jest psycholożką i certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z problemem uzależnienia oraz osobami, które doświadczyły skutków uzależnienia w rodzinie. Prowadzi zajęcia na Studium Psychoterapii i w Szkole Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia przy Laboratorium Psychoedukacji. Jest członkinią Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.

Data seminarium: 13 stycznia 2024 r.

Czas i miejsce: godziny 11:00 – 14:00, w siedzibie Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, VI piętro (budynek City Gate).

Aby się zapisać na seminarium należy wysłać zgłoszenie na adres psip@psip.org.pl wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty.

 • Uczestnictwo w seminarium – 50 zł
 • Członkowie PSIP – 30 zł
 • Członkowie PTP – 30 zł

Opłaty należy dokonywać na konto PSIP: 06 2490 0005 0000 4530 4232 9901

W tytule przelewu należy napisać: „SEMINARIUM” oraz podać swoje imię i nazwisko.

! Udział w seminarium możliwy jest wyłącznie w trybie stacjonarnym. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zarząd Główny PSIP

List w sprawie Ustawy o zawodzie psychoterapeuty

Szanowni Państwo

W poprzedniej kadencji Sejmu powołany został Zespół Parlamentarny ds. ustawy o zawodzie psychoterapeuty. W imieniu członków grupy roboczej, sygnatariuszy tej wiadomości, tj. 27 Stowarzyszeń pracujących nad przygotowaniem projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty i samorządzie zawodowym psychoterapeutów, chcielibyśmy przedstawić Państwu ramowe podsumowanie przebiegu naszej pracy.

Podczas dotychczasowych prac grupa zapoznała się z argumentami przemawiającymi za różnymi kierunkami regulacji prawnych dla naszego zawodu. Spośród dostępnych możliwości za najbardziej przekonujące uznano regulacje oparte na art. 17.1 Konstytucji, czyli projekt ustawy samorządowej, uznającej psychoterapię za zawód zaufania publicznego.

Argumenty przemawiające za tym rozwiązaniem to:

 • najwyższa prawna ochrona tajemnicy zawodowej
 • największy wpływ na kształtowanie naszego zawodu poprzez sprawowanie pieczy nad kształceniem, sądownictwem dyscyplinarnym oraz formalną możliwością reprezentowania przedstawicieli zawodu przed organami państwa i innymi instytucjami
 • określenie zawodu psychoterapeuty jako „samodzielnego”
 • ochrona prawna tytułu „psychoterapeuta”, „psychoterapeutka”
 • obligatoryjna przynależność każdego psychoterapeuty do samorządu zawodowego, a tym samym, piecza samorządu nad standardami wykonywania zawodu
 • samorządność zawodu gwarantowana konstytucyjnie.

Kolejnym zagadnieniem, wymagającym szczególnego namysłu, są kwestie związane ze strukturą samorządu oraz modelem kształcenia psychoterapeutów. Najbardziej znane rozwiązania ustawowe, zastosowane w innych zawodach, nie odpowiadały strukturze tak zróżnicowanego środowiska. Ustawa powinna opisywać sposób kształcenia psychoterapeutów, uwzględniając również dotychczasowy dorobek naszego środowiska.

Pojawiały się różnorodne opinie i propozycje projektów i założeń, między innymi części członków grupy roboczej, czy też projekt ustawy przygotowany przez Polską Radę Psychoterapii. Wspólną pracę nad ustawą mamy nadzieję zakończyć rozwiązaniami uzgodnionymi w szerokim gronie sygnatariuszy tego listu.

Stoimy na stanowisku, że psychoterapeuta to jeden zawód, bez względu na  grupę podejść i podejście teoretyczne. Jedynie Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej opowiedziało się za modelem wielu izb, zakładającym wielość zawodów w obrębie psychoterapii i w związku z tym wycofało się ze współpracy w grupie roboczej.

To co łączy stowarzyszenia, które reprezentujemy to wspólne stanowisko:

 • psychoterapeuta jako zawód zaufania publicznego;
 • jedno prawo wykonywania zawodu psychoterapeuty;
 • jasne i transparentne warunki akredytacji podmiotów szkolących;
 • stowarzyszenia jako organizacje wspierające działania samorządu zawodowego.

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k. (DZP) przygotowała na nasze zlecenie wyczerpujące memorandum, które pomaga nam podejmować decyzje. Ekspertyza wskazuje jakie modele samorządu mogą stanowić podstawę naszego projektu. Memorandum zawiera informacje o regulacjach prawnych, polskich i z innych krajów UE, dotyczących zawodu psychoterapeuty. Odnosi się również do podstaw prawnych i argumentów przemawiających za projektem ustawy przygotowywanym przez naszą grupę roboczą.

Konkluzje płynące z memorandum są następujące:

 • Psychoterapeuta jest zawodem samodzielnym
 • Psychoterapia jest najczęściej regulowana jako jeden zawód (istotne ze względu na wybór modelu samorządu). Również polski prawodawca w przyjętej nowelizacji do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, uznał psychoterapię za jeden zawód o złożonej strukturze, wynikającej z występowania różnych modalności.
 • Najpełniejszą formą ochrony osób korzystających z psychoterapii, jak i psychoterapeutów, jest uznanie naszego zawodu za zawód zaufania publicznego z wszystkimi prawnymi konsekwencjami tego wyboru.
 • Samorządy mogą być organizowane w różnorodny sposób pod warunkiem zgodności z konstytucją. Modele, które moglibyśmy wybrać to:
  • Model dwustopniowy ze specjalizacją, który zakłada jednolite przygotowanie na studiach magisterskich w danej dziedzinie a następnie dodatkową kilkuletnią specjalizację, tak jak u lekarzy (studia medyczne + specjalizacja) lub u prawników (studia prawnicze + aplikacja).
  • Model wielu Izb, czyli założenia, że różne modalności tworzą różne zawody.
  • Model różnych podejść psychoterapeutycznych lub różnych podejść psychoterapeutycznych z częścią wspólną. Model ten zakłada wspólny samorząd, ale zachowuje różnorodność ścieżek kształcenia w konkretnych podejściach (wybrany).

Ze względu na zupełnie odmienny proces szkolenia psychoterapeutów model pierwszy został pominięty, po prostu nie ma on zastosowania. Z kolei model wielu izb nie rozwiązuje licznych trudności technicznych – może wymuszać przynależność do różnych samorządów, jeśli psychoterapeuta ma przygotowanie w różnych podejściach psychoterapeutycznych, wymaga wykazania, że psychoterapeuta nie jest jednym zawodem, stwarza komplikacje wokół funkcjonowania kilku rejestrów zawodowych, sądów dyscyplinarnych itd. oraz rozdrabnia środowisko na różne odrębne zawody, co znacząco osłabia siłę głosu psychoterapeutów przed organami państwa.

Propozycje, o których aktualnie rozmawiamy w grupie roboczej są oparte na modelu jednego wspólnego dla wszystkich samorządu oraz jednego rejestru psychoterapeutów – dla różnych podejść psychoterapeutycznych.

Propozycje opieramy na istniejących już wymaganiach dotyczących programu ramowego, psychoterapii własnej lub doświadczenia własnego, superwizji psychoterapii oraz stażu. Tak jak dotychczas dopuszczamy różnorodność form szkolenia i różnorodność programu szczegółowego, uwzględniających specyfiki poszczególnych podejść psychoterapeutycznych.

Dążymy by projekt zawierał prawo psychoterapeuty do bycia kształconym, egzaminowanym oraz sądzonym, w wypadku wniesionej skargi, przez osoby reprezentujące to samo podejście psychoterapeutyczne. Przed nami jeszcze ważna dyskusja o strukturze samorządu, zasadach wyboru i podejmowania decyzji organów samorządu oraz o zakresie i zasadach współpracy ze stowarzyszeniami zrzeszającymi psychoterapeutów. Kancelaria DZP w ww. memorandum wskazuje możliwość delegowania funkcji egzaminowania na stowarzyszenia psychoterapeutyczne.

Zależy nam na zagwarantowaniu autonomii wykonywania zawodu, jasnych zasadach kształcenia i uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, wspólnej reprezentacji środowiska przed organami państwa i innymi instytucjami, współpracy samorządu ze stowarzyszeniami zrzeszającymi psychoterapeutów.

Przed nami jeszcze wiele pracy. Przed nami również szerokie konsultacje różnych propozycji. Mamy nadzieję, że nasze spotkania zostaną zwieńczone wspólnie uzgodnionym tekstem projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty.

Łączymy pozdrowienia

Przedstawiciele stowarzyszeń współpracujących w ramach grupy roboczej:

 1. Federacja Towarzystw Psychoanalitycznych
 2. Instytut Analizy Grupowej Rasztów
 3. Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 4. Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
 5. Katowicki Instytut Psychoterapii
 6. Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
 7. Polska Federacja Psychotraumatologii
 8. Polska Rada Psychoterapii Związek Stowarzyszeń (PRP)
 9. Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii
 10. Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii
 11. Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu
 12. Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej
 13. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii
 14. Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej INTRA
 15. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
 16. Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
 17. Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej
 18. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
 19. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
 20. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
 21. Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii
 22. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
 23. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej
 24. Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu
 25. Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 26. Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 27. Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 28. Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego
 29. Stowarzyszenie Od Do
 30. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
 31. Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem
 32. Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

V Międzynarodowa Konferencja – Relacja terapeutyczna, która leczy

Szanowni Państwo,
Z radością informujemy, że została ustalona data nowej konferencji organizowanej przez
Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.


Konferencja jest zaplanowana w dniach 14-16 czerwca 2024 r. i odbędzie się w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Zaprosiliśmy wybitnych badaczy i praktyków z różnych podejść i obszarów psychoterapii, pracujących z grupami, parami i indywidualnie. Przekażą nam swoje doświadczenie i wiedzę o tym, jaka relacja terapeutyczna leczy. Zależy nam bardzo nie tylko na przekazywaniu wiedzy, doświadczenia, ale też na bezpośrednim kontakcie pomiędzy uczestnikami, oraz pomiędzy uczestnikami a prowadzącymi. Dlatego zgodnie z sugestiami, które wyraziliście Państwo w ankietach oceniających poprzednią konferencję, przygotowaliśmy oprócz wykładów i dyskusji panelowych także superwizje oraz warsztaty. Wierzymy, że ta kompleksowa formuła przyniesie Wam wiele wartościowych doświadczeń.

W gronie znamienitych prelegentów przyszłorocznej konferencji, którzy potwierdzili swój udział, znaleźli się, m.in.:
Gary Burlingame, Mick Cooper, Francesco Gazzillo, Kyriaki Polychroni, Lynne Rigaud, Bernhard M. Strauss.

Zapisy na konferencję rozpoczynają się od 30 października 2023 r. na stronie
conference.psip.org.pl

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konferencji:
RELACJA TERAPEUTYCZNA, KTÓRA LECZY

Z nadzieją na spotkanie
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Spotkanie kliniczne sekcji EFT: „Co jest pomocne w pracy z wyskalowanymi parami?” – 19.06.2023 r.

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy członków Sekcji EFT oraz
zainteresowanych na kolejne kliniczne spotkanie sekcji EFT przy PSiP,
które odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca w godzinach 18.00 –
20.00 przy ul. Arabskiej 7a, w sali nr 15
.

Tematem spotkania będzie: Co jest pomocne w pracy z wyeskalowanymi parami?

Mamy nadzieję na ciekawą dyskusję o tym, jak sobie radzimy w tym
niełatwym aspekcie pracy z wyeskalowanymi parami. To bardzo ważne
zagadnienie dla każdego terapeuty, pomocne w pracy jako przewodnik i
oparcie w dynamicznej i pełnej wyzwań pracy z parami.

Podzielimy się też wrażeniami z konferencji zorganizowanej w Poznaniu
przez PSEFT Polskie Stowarzyszenie EFT, w której wiele osób brało udział!

Zapraszamy i do zobaczenia.
Zarząd Sekcji EFT

Zapraszamy na Konferencję upamiętniającą dr. Davida Malana, 27 października 2023 r. w Londynie.

Konferencja będzie celebrowaniem życia i pracy dr Davida Malana (1922-2020)
Dr. David Malan odegrał kluczową rolę w rozwoju ISTDP w Wielkiej Brytanii, najpierw pracując jako psychiatra, psychoanalityk i naukowiec aż po udostępnienie pracy Habiba Davanloo szerszej publiczności. 
Jennie Malan, żona dr Davida, dołączy do rozmowy z praktykami, którzy go znali, uważali za kolegę i uczyli się od niego. Dr Robert Neborsky, Dr Suzan Hajikowski i Alexandra Knowles pokażą filmy ze swojej pracy klinicznej, aby zademonstrować ISTDP w działaniu i zilustrować jedno z wielu osiągnięć Davida, czyli obalenie „mitu powierzchowności” (że terapia krótkoterminowa może być pomocna jedynie w przypadku osób powierzchownie chorych). 
Jedną z ambicji dr Davida było włączenie ISTDP do National Health Service (NHS). Dr Leo Russel, dr Javier Malda Castillo i dr James Ayyamkulam omówią wykorzystanie ISTDP w NHS oraz sposób, w jaki zaadaptowali go w różnych sytuacjach. 
Prawdziwy naukowiec i badacz, David Malan, w latach 1956 – 1982 pracował w Adult Department of the Tavistock Clinic, gdzie prowadził nowatorskie badania nad skutecznością psychoterapii krótkoterminowej. Skupił się na znalezieniu terapii rozmową, która rozwiązałaby nerwice pacjenta, dając rozwiązanie zarówno obecnych jak i głęboko zakorzenionych problemów, w sposób terminowy i opłacalny. Zastosował swoje wyniki badań do technik terapeutycznych i rozwinął „naukę psychodynamiczną” jak to zostało opisane w jego książce z 1979 r. „Indywidualna psychoterapia i nauka o psychodynamice”. Jego publikacje są wykorzystywane na kursach w całej Wielkiej Brytanii. 
David i Jennie zorganizowali Konferencję Oksfordzką w 2006 r. aby zaprezentować teorię i techniki terapeutyczne, które David badał wraz z Davanloo przez dziesięciolecia. Z tej przełomowej konferencji narodziła się ISTDP-UK. Przeszli oni od garstki samotnych terapeutów, do aktywnie rozwijającej się społeczności praktyków ISTDP, ze stale rosnącą liczbą osób poszukujących terapii ISTDP oraz kwitnącym Core Training i ciągłymi możliwościami rozwoju. 

Wszystkie szczegóły w linku poniżej:

David Malan Memorial Conference

Serdecznie polecamy!

Zarząd Sekcji ISTDP

Lista terapeutów ISTDP po ukończonym całościowym 3 – letnim szkoleniu Core Training

*na liście są dane osób, które wyraziły zgodę na ich zamieszczenie 
*warunkiem znalezienia się na liście jest członkostwo w PSIP oraz w Sekcji ISTDP
*IEDTA – International Experiential Dynamic Therapy Association – międzynarodowa organizacja zrzeszająca i certyfikująca terapeutów, nauczycieli i superwizorów ISTDP
*PTP – Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – polskie organizacje zrzeszające i certyfikujące terapeutów, trenerów oraz superwizorów 

Imię i nazwisko Miasto Nr telefonu
adres e-mail
Strona www
ośrodka
Czy jest nauczycielem ISTDP Czy jest
superwizorem
ISTDP
Inne
certyfikaty
Adamowicz Zofia Warszawa 607 975 394 zosiaa@impan.pl   tak tak w trakcie certyfikacji superwizorskiej Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Biernacka Joanna Toruń 791 909 618 kontakt@ joannabiernacka.com joannabiernacka.com      
Bogusz – Pasternak  Joanna Białystok 880 731 211 blizejsiebie.pp@gmail.com blizejsiebie-psychoterapia.pl      
Brodowska Elżbieta Katowice 604 177 550 poczta@zdrowapsychika.pl www.zdrowapsychika.pl tak, certyfikat IEDTA tak, certyfikat IEDTA  
Bulanda Paweł Warszawa 608 658 211 pbulanda @gmail.com        
Dawidziuk – Łęczycka Anna Warszawa 790 200 724 horyzonty@istdp-terapia.pl istdp-terapia.pl tak, certyfikat w trakcie certyfikacji  
Drażyńska Marta Wrocław 693 435 344 mdrazynska @gmail.com psycheland.pl      
Gehrke Renata Gdańsk 602 666 047 renata.gehrke @gmail.com polskiinstytutistdp.pl      
Górny Danuta Iława 502 166 567 gabinetdg@gmail.com        
Jaworski Leszek Warszawa 505 605 625 kontakt @osrodekistdp.pl www.osrodekistdp.pl tak, w trakcie certyfikacji w trakcie certyfikacji  
Judycka Anna Warszawa Piastów 508 348 845 ajudycka@wp.pl istdp-terapia.pl psychoterapia. judycka.pl      
Kamińska Agnieszka Gdańsk 506 062 088 akgabinet@wp.pl polskiinstytutistdp.pl      
Kołodziejek Małgorzata Warszawa 501 087 247 malgorzata.kolodziejek @psychoterapiaistdp .com m.kolodziejek@wp.pl psychoterapiaistdp.com tak    
Kulikowska Lidia Joanna Warszawa 725 634 966 psychoterapia-istdp.pl tak tak  
Kuriata Marzena Łomianki 604 865 243 marzena.kuriata @wp.pl psychoterapia-zapraszam.pl      
Mamet Antonina Wrocław 507 055 507 antonina.mamet@gmail.com

https://antonina-mamet.pl/     certyfikat psychoterapeuty Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Mazurkiewicz Aneta Warszawa 501 204 444 aneta.mazurkiewicz@ ascendo.pl psychosfery.pl ascendo.pl w trakcie certyfikacji    
Nowakowska Hanna Warszawa 601 770 640 psychoterapeuta @wp.pl terapeuta.pl     w trakcie certyfikacji superwizorskiej Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Orzechowska Agata Warszawa Otwock Warszawa 511 417 765 Otwock 609 124 464 orzechowska.agata 75@gmail.com www.istdp-terapia.pl www.facebook.com/ people/Wyspa- O%C5%9Brodek-Psychoterapii/ 100064034774944/      
Pachulska Renata Gdańsk 605 228 711 p.renata@vp.pl ncm.com.pl/gdynska/      
Pańko Rafał Warszawa 534 475 656 rafpanko@gmail.com istdp-terapia.pl      
Porębowicz – Dörsmann Anna Warszawa 604 732 366 aporebowicz@gmail. com psychosfery.pl      
Pronobis – Szczylik Justyna Warszawa 601 231 111 justyna.pronobis. szczylik @gmail.com   w trakcie certyfikacji w trakcie certyfikacji certyfikat superwizora psychoonkologii
Sikora – Rozińska Monika Gdynia 512 382 221  m.rozinska@onet.eu        
Świerczyńska Oksana Warszawa 500 236 145 oksana @humanebiznes.pl istdp-terapia.pl      
Uściłowska Anna Warszawa 510 217 869 a.uscilowska @gmail.com annau.pl      
Wojdan Lena Warszawa 607 777 795 lenawojdan@o2.pl psychosfery.pl      
Wojnarowska Małgorzata Warszawa 729 993 903 kontakt @centrumdecyzja.pl centrumdecyzja.pl      
Wróbel – Sucharska Gorgonia Bydgoszcz Sępólno Krajeńskie 601 171 229 gw01@wp.pl delta-psychoterapia.pl tak, certyfikat IEDTA tak certyfikat superwizora Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Załoga Beata Warszawa beataz@mp.pl   tak tak  
Zborowska – Gordowy Alicja Sopot Malbork 602 777 785 psycholog.istdp @gmail.com psychoterapia-pomorskie.pl tak tak, w trakcie certyfikacji  
Page 1 of 6
1 2 3 6