REGULAMIN SEKCJI PSYCHOTERAPII SKONCENTROWANEJ NA EMOCJACH (EFT)

Psychoterapia Skoncentrowana na Emocjach czerpie z trzech głównych źródeł teoretycznych: z teorii przywiązania, z nurtów humanistyczno-doświadczeniowych oraz systemowych. Ponadto korzysta z wiedzy dostarczanej przez neuronaukę.

Ze względu na integracyjny charakter EFT podjęliśmy decyzję o powołaniu sekcji EFT w ramach Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.

Art. 1

STATUS PRAWNY I SIEDZIBA

 1. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii (dalej: „PSIP”) powołuje na wniosek członków PSIP sekcję pod nazwą: Sekcja Psychoterapii Skoncentrowanej na Emocjach zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu „Sekcją EFT” (skrót EFT oznacza Emotionally Focused Therapy).
 2. Sekcja EFT działa w strukturach PSIP, zarejestrowanego w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000317332 i nie stanowi formy stowarzyszenia, o której mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach.
 3. Sekcja EFT działa na podstawie:
  1. Statutu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii
  2. Niniejszego regulaminu.
 4. Siedzibą Sekcji EFT jest siedziba Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.

Art. 2

CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

 1. Sekcja EFT realizuje następujące cele:
  1. artykułowanie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii, szczególnie w podejściu EFT oraz dbałość o ich przestrzeganie;
  2. działanie na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności klinicznych psychoterapeutów pracujących w podejściu EFT;
  3. propagowanie podejścia EFT wśród psychoterapeutów i innych osób z obszaru pomagania,  jako skutecznego sposobu pracy z pacjentami;
  4. integracja podejścia EFT z innymi podejściami psychoterapeutycznymi;
  5. utrzymywanie kontaktów i współpraca z profesjonalnymi organizacjami psychoterapeutów w kraju i za granicą w zakresie podejścia EFT
  6. reprezentowanie oraz ochrona interesów członków Sekcji EFT wobec organizacji, instytucji państwowych i społecznych, a także innych osób prawnych.

Art. 3

CZŁONKOWIE SEKCJI EFT

 1. Członkostwo w Sekcji EFT dzieli się na następujące kategorie:
  1. Członkowie Zwyczajni,
  2. Członkowie Wspierający,
  3. Członkowie Honorowi.
 2. Członkiem Zwyczajnym Sekcji EFT może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. jest członkiem PSIP,
  2. ukończyła co najmniej Podstawowe Szkolenie EFT, tzw.  Externship, zatwierdzone przez ICEEFT (Międzynarodowe Centrum Doskonalenia w Psychoterapii Skoncentrowanej na Emocjach). (Dalej ICEEFT).
  3. posiada rekomendację 2 członków Sekcji,
  4. złożyła w Zarządzie Sekcji deklarację członkowską, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu,
 3. Członkiem Wspierającym może być osoba zainteresowana działalnością Sekcji EFT, która zadeklaruje dla niej poparcie i jest członkiem PSIP.
 4. Decyzję o przyznaniu członkostwa zwyczajnego i wspierającego wydaje Zarząd Sekcji EFT,
 5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie członków Sekcji EFT na wniosek Zarządu Sekcji osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju psychoterapii EFT lub dla realizacji celów regulaminowych Sekcji EFT po zatwierdzeniu przez Zarząd PSIP.

Art. 4

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 1. Członkowie Zwyczajni Sekcji EFT mają prawo:
  1. wybierać i być wybierani do organów Sekcji EFT, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  2. brać udział we wszystkich formach działalności Sekcji EFT, w szczególności w zebraniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Sekcję EFT,
  3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Sekcji EFT,
  4. 3uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Sekcji EFT.
 2. Członkowie Zwyczajni sekcji EFT są zobowiązani do:
  1. przestrzegania postanowień Statutu PSIP, niniejszego Regulaminu oraz uchwał Sekcji EFT,
  2. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Sekcji EFT,
  3. przestrzegania zasad etyki zawodowej,
  4. dbania o dobre imię i mienie Sekcji EFT.
 3. Członkowie Wspierający Sekcji mają prawo do korzystania z pomocy naukowej i doradczej Sekcji EFT oraz innych form jej merytorycznej działalności.
 4. Członkowie Wspierający nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Sekcji EFT, zgłaszać do władz Sekcji EFT wnioski i postulaty dotyczące podejmowania przez sekcję EFT zadań.
 5. Członkowie Honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Sekcji EFT, poza tym posiadają takie same prawa jak Członkowie Zwyczajni.

Art. 5

USTANIE CZŁONKOSTWA

 1. Członkostwo w Sekcji EFT ustaje w wyniku:
  1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Sekcji EFT,
  2. śmierci Członka,
  3. skreślenia z listy przez Zarząd Sekcji EFT z powodu:
   1. uchylania się od obowiązków członkowskich,
   2. nieprzestrzegania postanowień Statutu PSIP, niniejszego Regulaminu lub uchwał organów Sekcji EFT, w szczególności, gdy dalsze członkostwo nie da się pogodzić z celami Sekcji EFT albo, gdy godzi w jej dobre imię,
   3. pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.
 2. Skreślenie i wykluczenie z listy Członków następuje w drodze Uchwały Zarządu Sekcji EFT. Podjęcie Uchwały o wykluczeniu Członka następuje po złożeniu przez niego wyjaśnień, a w przypadku ich niezłożenia, po upływie określonego dla tych wyjaśnień terminu.
 3. Termin do złożenia wyjaśnień, o którym mowa w ust. 2 powyżej wynosi 3 dni robocze od dnia zawiadomienia Członka przez Zarząd Sekcji EFT o zamiarze skreślenia lub wykluczenia z listy członków Sekcji EFT.
 4. Osoba wykluczona lub skreślona z listy członków Sekcji EFT ma prawo wnieść, za pośrednictwem Zarządu Sekcji EFT, odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia jej pisemnej uchwały o skreśleniu albo wykluczeniu. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Walne Zgromadzenie prawa wykluczonego lub skreślonego członka są zawieszone za wyjątkiem możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest rozstrzygnięcie odwołania.

Art. 6

ORGANY SEKCJI EFT

 1. Organami Sekcji EFT są:
  1. Walne Zebranie Członków Sekcji EFT,
  2. Zarząd Sekcji EFT,
  3. Komisja Rewizyjna Sekcji EFT.
 2. Do składu Zarządu Sekcji EFT i Komisji Rewizyjnej Sekcji EFT mogą być wybierani wyłącznie Członkowie Zwyczajni Sekcji, którzy ukończyli Podstawowe Szkolenie (Externship) oraz 1,2,3 i 4 Trening Kluczowych Umięjętności EFT (Core Skills 1-4). Szkolenia te muszą być szkoleniami zatwierdzonymi przez ICEEFT.
 3. Pierwsze władze Sekcji EFT zostają wyłonione spośród członków założycieli.

Art. 7

WALNE ZEBRANIE

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Sekcji EFT należy:
  1. uchwalanie głównych kierunków działalności Sekcji EFT,
  2. wybór i odwołanie przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu Sekcji EFT, wybór Komisji Rewizyjnej Sekcji EFT,
  3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Sekcji EFT i Komisji Rewizyjnej Sekcji EFT,
  4. uchwalanie i dokonywanie zmian Regulaminu Sekcji EFT zwykłą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Sekcji EFT,
  5. rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji EFT,
  6. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Sekcji EFT większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Sekcji EFT.
 2. Zarząd Sekcji EFT zwołuje Walne Zebranie.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Sekcji EFT Zarząd Sekcji EFT zawiadamia co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą jego rozpoczęcia.
 4. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie wyznaczonym 15 minut po pierwszym.
 5. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności
  co najmniej połowy członków Sekcji w pierwszym terminie, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych uczestników, z wyłączeniem postanowień art. 7 ust. 1 podpunkt 4 oraz 6 powyżej.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Sekcji zwołuje Zarząd Sekcji z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu PSIP, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków Sekcji EFT.

Art. 8

ZARZĄD

 1. Zarząd Sekcji EFT składa się z 3 do 5 osób.
 2. Zarząd Sekcji może postanowić o przypisaniu poszczególnym członkom Zarządu Sekcji EFT określonych funkcji.
 3. Członkowie Zarządu Sekcji EFT wybierani są przez Walne Zebranie Sekcji w głosowaniu tajnym.
 4. Do kompetencji Zarządu Sekcji EFT należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Sekcji EFT,
  2. reprezentowanie Sekcji EFT i działanie w jej imieniu,
  3. Przyjmowanie i skreślanie członków Sekcji EFT,
  4. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Sekcji EFT,
  5. powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych (oddziałów) Sekcji EFT i jednostek organizacyjnych Sekcji EFT,
  6. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Sekcji EFT w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych na zasadach pełnej autonomii, po zaakceptowaniu przez Zarząd PSIP.
 5. Zarząd Sekcji EFT współpracuje bezpośrednio z Zarządem PSIP. Przedstawiciel Zarządu Sekcji może brać udział z głosem doradczym w zebraniach Zarządu PSIP.
 6. Zarząd Sekcji EFT składa Zarządowi PSIP coroczne sprawozdanie z działalności finansowej i merytorycznej.
 7. Posiedzenia Zarządu Sekcji EFT odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
 8. Posiedzenia Zarządu Sekcji EFT mogą odbywać się również za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.
 9. Posiedzenia Zarządu Sekcji EFT zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu Sekcji. W razie nieobecności Przewodniczącego przez innego pisemnie upoważnionego przez niego członka Zarządu Sekcji EFT lub połowę członków Zarządu Sekcji.
 10. Kadencja Zarządu Sekcji EFT trwa 3 lata.

Art. 9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 1. Przewodniczący Zarządu Sekcji EFT:
  1. kieruje pracami Zarządu Sekcji EFT,
  2. zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu Sekcji EFT,
  3. reprezentuje Sekcję EFT w kontaktach z władzami ICEEFT oraz władzami innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
  4. Przewodniczący Sekcji EFT może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

Art. 10

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
 2. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności Sekcji EFT
 3. Działalność kontrolna Komisji Rewizyjnej jest prowadzona zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku albo na wniosek co najmniej 10 Członków Zwyczajnych Sekcji EFT najpóźniej w ciągu 15 dni od daty otrzymania wniosku.
 4. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Sekcji EFT sprawozdanie z
  działalności Zarządu Sekcji EFT i przedstawia wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji EFT.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Sekcji EFT z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych.
 6. Przedstawiciel Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Sekcji EFT z głosem doradczym.

Art. 11

ROZWIĄZANIE SEKCJI EFT

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Sekcji EFT podejmuje Zarząd PSIP na wniosek:
  1. Walnego Zebrania Sekcji podjęty zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 6.
  2. Komisji Rewizyjnej Sekcji zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną PSIP,
  3. Zarząd PSIP zaakceptowany przez Komisję Rewizyjną PSIP.
  4. Wniosek Zarządu Sekcji EFT dotyczący jej rozwiązania zawiera propozycje co do sposobu likwidacji Sekcji EFT oraz celu na jaki ma być przeznaczony jej majątek. Walne Zebranie Sekcji EFT powołuje Komisję Likwidacyjną, odpowiedzialną za przeprowadzenie likwidacji Sekcji EFT.

Art. 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd PSIP.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd PSIP pod rygorem nieważności.