STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA INTEGRACJI PSYCHOTERAPII

Statut Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii

(przyjęty na Walnym Zebraniu w dniu 17 kwietnia 2021 r.)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

Artykuł 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii.
 2. Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa (w tym ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. Nr 79, poz.2261, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie, jako organizacja zarejestrowana, posiada osobowość prawną.

 

Artykuł 2

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

 

Artykuł 3

Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.

 

Rozdział II
Cele i formy działania

 

Artykuł 4

Stowarzyszenie zostało powołane w dniu 6 listopada 2008 r. dla realizacji następujących celów:

1) określanie standardów zawodowych i etycznych w integracji psychoterapii i dbałość o ich przestrzeganie,

2) podnoszenie wiedzy i umiejętności klinicznych psychoterapeutów,

3) popularyzowanie idei integracji psychoterapii wśród psychoterapeutów oraz osób szkolących się i zainteresowanych psychoterapią.

 

 

Artykuł 5

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • kształcenie i certyfikowanie nauczycieli i superwizorów z zakresu integracji psychoterapii,
 • organizowanie wykładów, seminariów, kursów, konferencji,
 • organizowanie superwizji dla psychoterapeutów,
 • wydawanie certyfikatów psychoterapeuty członkom Stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności badawczej, publicystycznej i wydawniczej,
 • utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami zawodowymi i naukowymi, w kraju i za granicą,
 • reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec instytucji państwowych i społecznych.
 1. Działalność wskazana w ust. 1 finansowana jest w całości ze środków Stowarzyszenia.

 

Artykuł 6

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

Artykuł 7

 1. Stowarzyszenie posiada członków:
 • zwyczajnych,
 • honorowych,
 • nadzwyczajnych,
 • wspierających.

 

Artykuł 8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

Artykuł 9

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która spełnia łącznie następujące przesłanki:
 • uzyskała tytuł magistra lub lekarza medycyny – lub analogiczny tytuł w przypadku cudzoziemców,
 • uzyskała świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie psychoterapii według programu uznanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia,
 • zaakceptowała statutowe cele Stowarzyszenia,
 • złożyła pisemną deklarację o przyjęcie na członka zwyczajnego Stowarzyszenia,
 • uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Decyzję o przyznaniu członkostwa zwyczajnego wydaje Zarząd Główny.

 

Artykuł 10

 1. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która spełnia łącznie następujące przesłanki:
 • uzyskała tytuł magistra lub lekarza medycyny – lub analogiczny tytuł w przypadku cudzoziemców,
 • jest w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii według programu uznanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia,
 • zaakceptowała statutowe cele Stowarzyszenia,
 • złożyła pisemną deklarację o przyjęcie na członka nadzwyczajnego Stowarzyszenia,
 • uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Decyzję o przyznaniu członkostwa nadzwyczajnego wydaje Zarząd Główny.

 

Artykuł 11

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na cele statutowe Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający obowiązany jest do:
 • niesienia pomocy finansowej lub rzeczowej na cele statutowe Stowarzyszenia,
 • wspierania i propagowania działalności statutowej Stowarzyszenia.
 1. Decyzję o przyznaniu członkostwa wspierającego wydaje Zarząd Główny na wniosek dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

Artykuł 12

 1. Członkostwo honorowe nadaje – na wniosek Zarządu Głównego – Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju integracji psychoterapii lub dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

Artykuł 13

 1. Z zastrzeżeniem art. 11 i 12, członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na mocy uchwały Zarządu Głównego podjętej w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia przez kandydata deklaracji członkowskiej.
 2. W przypadku powołania Oddziału Stowarzyszenia na terenie zamieszkania kandydata, deklaracja członkowska powinna zostać złożona za pośrednictwem Zarządu Oddziału i winna być opatrzona opinią Zarządu Oddziału.
 3. W przypadku podjęcia przez Zarząd Główny uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, zainteresowany ma prawo, w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia powyższej uchwały, złożyć na ręce Zarządu Głównego odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

 

Artykuł 14

 1. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
 • przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
 • ma prawo zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 • ma prawo korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 • ma prawo brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
 • czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

 

Artykuł 15

Członek nadzwyczajny nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki, jak członek zwyczajny.

 

Artykuł 16

Członek wspierający nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

 

Artykuł 17

Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

 

Artykuł 18

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu,
 • śmierci członka,
 • wykluczenia przez Zarząd Główny:

– za zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres przekraczający 12 miesięcy; w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może odstąpić od skreślenia, a zaległości umorzyć albo jej spłatę rozłożyć na raty,

– w wyniku utraty praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu,

 • wykluczenia na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, o którym mowa w art. 28 ust. 9 pkt 4 poniżej.
 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wnieść, za pośrednictwem Zarządu Głównego, odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia jej pisemnej uchwały o skreśleniu albo wykluczeniu. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Walne Zebranie prawa wykluczonego lub skreślonego członka są zawieszone za wyjątkiem możliwości uczestniczenia w Walnym Zebraniu, którego przedmiotem jest rozstrzygnięcie odwołania.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

Artykuł 19

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane „Walnym Zebraniem”,
 • Zarząd Główny,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Sąd Koleżeński.
 1. Wybory do wybieralnych władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybór wybieralnych władz Stowarzyszenia następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
 3. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 4. Mandat członka Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wygasa z dniem odbycia najbliższego zwyczajnego Walnego Zebrania, następującego po upływie kadencji Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 5. Mandat członka Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wygasa ponadto w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci lub odwołania mocą uchwały Walnego Zebrania.
 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, o którym mowa w ust. 6 powyżej, w miejsce danego członka zostaje powołany ten spośród kandydatów, który w ostatnich wyborach do tych władz uzyskał największą, kolejną liczbę głosów. Łączna liczba członków organu wybranych wcześniej przez Walne Zebranie i członków dokooptowanych nie może być wyższa niż minimalna liczba członków tego organu wskazana w statucie. Z zastrzeżeniem ust. 6, mandat dokooptowanego członka Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego wygasa jednocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków danego organu.
 7. W przypadku braku kandydatów, o których mowa w ust. 7 powyżej albo niewyrażenia przez nich zgody na powołanie do władz Stowarzyszenia, przeprowadza się ponowne wybory na dane stanowisko na najbliższym Walnym Zebraniu. Z zastrzeżeniem ust. 6, mandat wybranego w ten sposób członka Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego wygasa jednocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków danego organu.

 

Walne Zebranie

Artykuł 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
 2. Walne Zebranie może być:
 • zwyczajne,
 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny raz na trzy lata, zawiadamiając członków pisemnie o pierwszym i drugim terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na co najmniej 14 dni przed wskazanym w zawiadomieniu terminem. Zwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
 • Komisji Rewizyjnej,
 • 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd Główny zwołuje w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Ust. 3 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.
 2. Jeżeli Walne Zebranie nie może skutecznie obradować ze względu na brak kworum, o którym mowa w art. 19 ust. 3, Zarząd Główny wyznacza kolejny (drugi) termin odbycia Walnego Zebrania, które może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. Drugi termin Walnego Zebrania zostaje wyznaczony przez Zarząd Główny; nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 15 minut od pierwszego terminu Walnego Zebrania.
 3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia bez względu na liczbę uczestników Walnego Zebrania.

 

Artykuł 21

 1. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym (czynnym prawem wyborczym) udział biorą członkowie zwyczajni.
 2. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mogą brać udział:
 • członkowie honorowi, nadzwyczajni i wspierający,
 • zaproszeni goście.

 

Artykuł 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 • uchwalanie statutu i jego zmian,
 • wybór i odwołanie członków wybieralnych władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności wybieralnych władz Stowarzyszenia,
 • nadawanie – na wniosek Zarządu Głównego – członkostwa honorowego,
 • uchwalenie i zmiany regulaminu przyznawania i cofania certyfikatu psychoterapeuty integracyjnego oraz superwizora psychoterapii integracyjnej,
 • uchwalanie i zmiana regulaminów działania wybieralnych władz Stowarzyszenia,
 • decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku.

 

Zarząd Główny

Artykuł 23

 1. Zarząd Główny składa się z 7 do 11 osób, w tym Prezesa Zarządu Głównego.
 2. Prezes Zarządu Głównego kieruje pracami Zarządu Głównego.
 3. Prezes Zarządu Głównego oraz pozostali członkowie Zarządu Głównego są wybierani przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Za wyjątkiem funkcji Prezesa Zarządu Głównego, Zarząd Główny może postanowić o przypisaniu poszczególnym członkom Zarządu Głównego innych określonych funkcji.
 4. Prezes Zarządu Głównego może pełnić swoją funkcję jedynie przez dwie kolejne kadencje.
 5. Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczanie pism Stowarzyszeniu mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu Głównego.
 6. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego.
 7. Uchwały Zarządu Głównego mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Głównego zostali poinformowani o posiedzeniu.
 8. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 9. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez Prezesa Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności przez innego upoważnionego przez niego członka Zarządu Głównego lub co najmniej połowę członków Zarządu Głównego.

 

Artykuł 24

 1. W obradach Zarządu Głównego z głosem stanowiącym udział biorą członkowie Zarządu Głównego.
 2. W obradach Zarządu Głównego z głosem doradczym mogą brać udział zaproszeni goście oraz przewodniczący lub przedstawiciele:
 • Sądu Koleżeńskiego,
 • Komisji Rewizyjnej,
 • Zarządów Oddziałów.

 

Artykuł 25

 1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
 • reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
 • kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,
 • uchwalanie planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
 • powoływanie i rozwiązywanie terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia (oddziałów),
 • przyjmowanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających do Stowarzyszenia,
 • występowanie do Walnego Zebrania w sprawie nadania członkostwa honorowego,
 • wydawanie certyfikatów psychoterapeuty integracyjnego oraz superwizora psychoterapii integracyjnej jak również odebranie, na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, wydanych certyfikatów,
 • podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich opłacania i w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składki członkowskiej,
 • ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
 1. Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 

Komisja Rewizyjna

Artykuł 26

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w wybieralnych władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.

 

Artykuł 27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • występowanie do Zarządu Głównego lub Walnego Zebrania z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,
 • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego,
 • zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd Główny w terminie określonym w statucie,
 • zwoływanie Walnego Zebrania, celem wybrania nowych członków Zarządu Głównego, jeżeli na skutek wygaśnięcia mandatów liczba członków Zarządu Głównego spadnie poniżej siedmiu, a nie zostali oni kooptowani w sposób wskazany w art. 19 ust. 7,
 • składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla członków Zarządu Głównego,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 • prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
 • zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
 1. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W takim przypadku uchwała może zostać podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zostali powiadomieni o jej proponowanej treści.

 

Sąd Koleżeński

Artykuł 28

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 6 członków Stowarzyszenia.
 2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych wybieralnych władzach Stowarzyszenia.
 4. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
 5. Obradom Sądu Koleżeńskiego przewodniczy przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub wyznaczony przez niego członek Sądu Koleżeńskiego.
 6. Decyzje Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.
 7. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania.
 8. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
 • rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem prawa, postanowień statutu lub godności, zgłoszonych przez organy lub członków Stowarzyszenia,
 • rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.
 1. Sąd Koleżeński może nałożyć następujące sankcje:
 • upomnienia,
 • nagany,
 • zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy,
 • wykluczenia z Stowarzyszenia,
 • odebrania certyfikatu psychoterapeuty integracyjnego lub superwizora psychoterapii integracyjnej.
 1. Stronie przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zebrania w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Głównego, który je przekazuje do rozstrzygnięcia w czasie najbliższych obrad Walnego Zebrania. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 2. Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

12

 

Rozdział V

Oddziały terenowe i sekcje Stowarzyszenia

 

Artykuł 29

 1. Z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych Zarząd Główny może podjąć uchwałę o utworzeniu Oddziału Stowarzyszenia.
 2. Teren działalności Oddziału i miejsce jego siedziby ustala Zarząd Główny. Zarząd Główny może uchwalić ramowy regulamin działania Oddziału Stowarzyszenia.
 3. Jeżeli Oddział Stowarzyszenia liczy co najmniej 30 członków zwyczajnych, może nabyć osobowość prawną.
 4. Oddział Stowarzyszenia nabywa osobowość prawną w razie podjęcia przez Walne Zebranie Oddziału uchwały w tym przedmiocie, z chwilą jego wpisania do odpowiedniego rejestru. Uchwała Walnego Zebrania Oddziału podejmowana jest na wniosek Zarządu Oddziału.

 

Zasady gospodarowania majątkiem Oddziału posiadającego osobowość prawną

Artykuł 30

 1. Majątek Oddziału posiadającego osobowość prawną stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz wartości niematerialne i prawne.
 2. Źródłami powstania majątku Oddziału posiadającego osobowość prawną są:
 • wpływy uzyskiwane ze składek członkowskich,
 • dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Oddziału,
 • darowizny, zapisy i spadki, granty, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
 • wpływy z działalności własnej Oddziału.
 1. Rozliczenia pomiędzy Zarządem Oddziału posiadającego osobowość prawną a Zarządem Głównym przeprowadzane są zgodnie z regulaminem opracowanym przez Zarząd Główny.

 

Artykuł 30

 1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Oddziału,
 • Zarząd Oddziału,
 • Komisja Rewizyjna Oddziału.
 1. Wybory do wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybór wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Kadencja wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 3. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, chyba że statut niniejszy stanowi inaczej.
 4. Mandat członka Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału wygasa z dniem odbycia najbliższego zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału, następującego po upływie kadencji.
 5. Mandat członka Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału wygasa ponadto w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci lub odwołania mocą uchwały Walnego Zebrania Oddziału.
 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału, o którym mowa w ust. 6 powyżej, w miejsce danego członka zostaje powołany ten spośród kandydatów, który w ostatnich wyborach do tych władz uzyskał największą, kolejną liczbę głosów. Łączna liczba członków organu wybranych wcześniej przez Walne Zebranie Oddziału i członków dokooptowanych nie może być wyższa niż minimalna liczba członków tego organu wskazana w statucie. Z zastrzeżeniem ust. 6, mandat kooptowanego członka Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału wygasa jednocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków danego organu.
 7. W przypadku braku kandydatów, o których mowa w ust. 7 powyżej albo niewyrażeniu przez nich zgody na powołanie do władz Stowarzyszenia, przeprowadza się ponowne wybory na dane stanowisko na najbliższym Walnym Zebraniu Oddziału. Z zastrzeżeniem ust. 6, mandat wybranego w ten sposób członka Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej wygasa jednocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków danego organu.

 

Walne Zebranie Oddziału

Artykuł 31

 1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Oddziału.
 2. Walne Zebranie Oddziału może być:
 • zwyczajne,
 1. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz na 3 lata, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na co najmniej 14 dni przed wskazanym w zawiadomieniu terminie. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału powinno się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
 • Komisji Rewizyjnej,
 • 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Zarząd Oddziału zwołuje w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 2. Jeżeli Walne Zebranie Oddziału nie może skutecznie obradować ze względu na brak kworum, o którym mowa w art. 30 ust. 5, Zarząd Oddziału wyznacza kolejny (drugi) termin odbycia Walnego Zebrania Oddziału, które może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. Drugi termin Walnego Zebrania Oddziału powinien zostać wyznaczony przez Zarząd Oddziału w kolejnym zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Oddziału i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 14 dni od pierwszego terminu Walnego Zebrania Oddziału.
 3. Obradami Walnego Zebrania Oddziału kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Oddziału wybierany każdorazowo w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia, bez względu na liczbę uczestników Walnego Zebrania Oddziału.

 

Artykuł 32

 1. W Walnym Zebraniu Oddziału z głosem stanowiącym (czynnym prawem wyborczym) udział biorą członkowie zwyczajni.
 2. W Walnym Zebraniu Oddziału z głosem doradczym mogą brać udział:
 • członkowie honorowi, nadzwyczajni i wspierający,
 • zaproszeni goście.

 

Artykuł 33

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

 • realizacja zadań na terenie działań Oddziału,
 • uchwalenie głównych kierunków działalności Oddziału,
 • wybieranie i odwoływanie władz Oddziału:

– Zarządu Oddziału,

– Komisji Rewizyjnej,

 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
 • zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
 • podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.

 

Zarząd Oddziału

Artykuł 34

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa Zarządu Oddziału.
 2. Prezes Zarządu Oddziału kieruje pracami Zarządu Oddziału.
 3. Prezes Zarządu Oddziału oraz pozostali członkowie Zarządu Oddziału są wybierani przez Walne Zebranie Oddziału w głosowaniu tajnym. Za wyjątkiem funkcji Prezesa Zarządu Oddziału, Zarząd Oddziału może postanowić o przypisaniu poszczególnym członkom Zarządu Oddziału innych określonych funkcji.
 4. Prezes Zarządu Oddziału może pełnić swoją funkcję jedynie przez dwie kolejne kadencje.
 5. Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie. Oświadczenia składane takiemu Oddziałowi oraz doręczanie mu pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu Oddziału.
 6. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Oddziału.
 7. Uchwały Zarządu Oddziału mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Oddziału zostali poinformowani o posiedzeniu.
 8. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 9. Posiedzenia Zarządu Oddziału o zwoływane są przez Prezesa Oddziału Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności przez innego upoważnionego przez niego członka Zarządu Oddziału lub połowę członków Zarządu Oddziału.

 

Artykuł 35

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 • kierowanie bieżącą pracą oddziału Stowarzyszenia,
 • realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
 • wydawanie opinii w przedmiocie przyjęcia członków Stowarzyszenia, mających miejsce zamieszkania na terenie Oddziału Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

 

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału

Artykuł 36

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 – 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Oddziału.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji w wybieralnych władzach Stowarzyszenia Oddziału, ani być pracownikami Stowarzyszenia.

 

Artykuł 37

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Oddziału Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
 • kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
 • ocena pracy Zarządu Oddziału w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału i Zarządu Oddziału,
 • wnioskowanie do Walnego Zebrania Oddziału o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału,
 • wnioskowanie o odwołanie Zarządu oddziału lub jego poszczególnych członków w razie bezczynności Zarządu Oddziału,
 • wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Oddziału,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału, w razie niezwołania go przez Zarząd Oddziału w terminie określonym w statucie,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału, celem wybrania nowych członków Zarządu Oddziału, jeżeli na skutek wygaśnięcia mandatów liczba członków Zarządu Oddziału spadnie poniżej trzech, a nie zostali oni kooptowani w sposób wskazany w art. 30 ust. 7,
 • żądanie od członków Zarządu Oddziału złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

 

 

Postanowienia końcowe dotyczące Oddziałów Stowarzyszenia

Artykuł 38

 1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.
 3. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania na wniosek Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, Walne Zebranie bądź Walne Zebranie Oddziału powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację tego Oddziału. Majątek rozwiązanego Oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, po wypełnieniu jego zobowiązań, przechodzi na Stowarzyszenie.

 

Sekcje Stowarzyszenia

Artykuł 39

 1. Członkowie Stowarzyszenia w liczbie co najmniej 10 osób mogą tworzyć merytoryczne sekcje dla poszczególnych specjalności w ramach integracji psychoterapii. Utworzenie sekcji wymaga zgody Zarządu Głównego lub z jego upoważnienia – Zarządu właściwego Oddziału.
 2. Zasady funkcjonowania sekcji określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.

 

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

 

Artykuł 40

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz wartości niematerialne i prawne.

 

 

 

Artykuł 41

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 • wpływy uzyskiwane ze składek członkowskich,
 • dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 • darowizny, zapisy i spadki, granty, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
 • wpływy z działalności własnej Stowarzyszenia.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

Artykuł 42

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

 

Artykuł 43

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

 

 

Artykuł 44

 1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie może zawierać umowy o pracę lub inne podobne umowy.