REGULAMIN SEKCJI ISTDP

REGULAMIN   SEKCJI INTENSYWNEJ  KRÓTKOTERMINOWEJ  PSYCHOTERAPII 

PSYCHODYNAMICZNEJ

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna (ISTDP) ma charakter integracyjny: łączy w sobie elementy różnych podejść psychoterapeutycznych. Powstała w oparciu o teorię psychoanalityczną i psychodynamiczną, korzysta z wiedzy z zakresu neurobiologii oraz ma elementy wspólne m. in. z nurtami poznawczo-behawioralnym i humanistycznym. Dlatego zdecydowaliśmy się powołać Sekcję ISTDP w ramach Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.

Art. 1

STATUS PRAWNY I SIEDZIBA

 1. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii (dalej: „PSIP”) powołuje na wniosek członków PSIP  sekcję pod nazwą: Sekcja Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu „Sekcją ISTDP” (skrót ISTDP oznacza Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy)
 2. Sekcja ISTDP działa w strukturach PSIP, zarejestrowanego w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000317332 i nie stanowi formy stowarzyszenia, o której mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach.
 3. Sekcja ISTDP działa na podstawie: Statutu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii i niniejszego regulaminu.
 4. Siedzibą Sekcji ISTDP jest siedziba Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.

 

Art. 2

CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

1. Sekcja ISTDP realizuje następujące cele:

 • artykułowanie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii, szczególnie w podejściu ISTDP oraz dbałość o ich przestrzeganie
 • działanie na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności klinicznych psychoterapeutów, szczególnie w podejściu ISTDP
 • integracja podejścia ISTDP z innymi podejściami psychoterapeutycznymi
 • utrzymywanie kontaktów i współpraca z profesjonalnymi organizacjami psychoterapeutów w kraju i za granicą w zakresie podejścia ISTDP
 • reprezentowanie oraz ochrona interesów członków Sekcji ISTDP wobec organizacji, instytucji  państwowych i społecznych, a także innych osób prawnych.

 

Art. 3

CZŁONKOWIE SEKCJI ISTDP

1. Członkostwo w Sekcji ISTDP dzieli się na następujące kategorie: 

 • Członkowie Zwyczajni
 • Członkowie Wspierający
 • Członkowie Honorowi

2. Członkiem Zwyczajnym Sekcji ISTDP może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 • jest członkiem PSIP,
 • ukończyła co najmniej Core Training w zakresie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej (za Core Training uznaje się trzyletnie zaawansowane szkolenie z zakresu ISTDP dające uprawnienia do samodzielnego prowadzenia pacjentów w nurcie ISTDP), 
 • posiada rekomendację 2 członków Sekcji,
 • złożyła w Zarządzie Sekcji deklarację członkowską, której wzór stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. 

3. Członkiem Wspierającym może być osoba zainteresowana działalnością Sekcji ISTDP, która zadeklaruje dla niej poparcie i jest członkiem PSIP.

4. Decyzję o przyznaniu członkostwa zwyczajnego i wspierającego wydaje Zarząd Sekcji ISTDP.

5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie członków Sekcji ISTDP na wniosek Zarządu Sekcji osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju psychoterapii ISTDP lub dla realizacji celów regulaminowych Sekcji ISTDP po zatwierdzeniu przez Zarząd PSIP.

 

Art. 4

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

1. Członkowie Zwyczajni Sekcji ISTDP mają prawo:

 • wybierać i być wybierani do organów Sekcji ISTDP, na  zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 • brać udział we wszystkich formach działalności Sekcji ISTDP, w szczególności w zebraniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Sekcję ISTDP,
 • zgłaszać wnioski dotyczące działalności Sekcji ISTDP,
 • uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Sekcji ISTDP.
 • przestrzegania postanowień Statutu PSIP, niniejszego Regulaminu oraz uchwał Sekcji ISTDP,
 • aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Sekcji ISTDP,
 • przestrzegania zasad etyki zawodowej,
 • dbania o dobre imię i mienie Sekcji ISTDP.

2. Członek Wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowej i doradczej Sekcji ISTDP oraz innych form jej merytorycznej działalności.

3. Członek Wspierający nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Sekcji ISTDP, zgłaszać do władz Sekcji ISTDP wnioski i postulaty dotyczące podejmowania przez sekcję ISTDP zadań.

4. Członek Honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Sekcji ISTDP, poza tym posiada takie prawa jak Członek Zwyczajny.

 

Art. 5

USTANIE CZŁONKOSTWA

1. Członkostwo w Sekcji ISTDP ustaje w wyniku:

 • dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Sekcji ISTDP,
 • śmierci Członka,
 • skreślenia przez Zarząd Sekcji ISTDP z powodu:
 • uchylania się od obowiązków członkowskich,
 • nieprzestrzegania postanowień Statutu PSIP, niniejszego Regulaminu i uchwał organów Sekcji ISTDP, w szczególności, gdy dalsze członkostwo nie da się pogodzić z celami Sekcji ISTDP albo, gdy godzi w jej dobre imię,
 • pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.

2. Skreślenie i wykluczenie z listy Członków następuje w drodze Uchwały Zarządu Sekcji ISTDP. Podjęcie Uchwały o wykluczeniu Członka następuje po złożeniu przez niego wyjaśnień, a  w przypadku ich niezłożenia, po upływie określonego dla tych wyjaśnień terminu.

3. Termin do złożenia wyjaśnień, o którym mowa w ust. 2 powyżej wynosi 3 dni robocze od dnia zawiadomienia Członka przez Zarząd Sekcji ISTDP o zamiarze skreślenia lub wykluczenia z listy członków Sekcji ISTDP.

4. Osoba wykluczona lub skreślona z listy członków Sekcji ISTDP ma prawo wnieść, za pośrednictwem Zarządu Sekcji ISTDP, odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia jej pisemnej uchwały o skreśleniu albo wykluczeniu. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.  Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Walne Zgromadzenie prawa wykluczonego lub skreślonego członka są zawieszone za wyjątkiem możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest rozstrzygnięcie odwołania.

 

Art. 6

ORGANY SEKCJI ISTDP

1. Organami Sekcji ISTDP są:

 • Walne Zebranie Członków Sekcji ISTDP,
 • Zarząd Sekcji ISTDP,
 • Komisja Rewizyjna Sekcji ISTDP.

2. Do składu Zarządu Sekcji ISTDP i Komisji Rewizyjnej Sekcji ISTDP mogą być wybierani wyłącznie Członkowie Zwyczajni Sekcji, którzy ukończyli Core Training ISTDP. Za Core Training uznaje się trzyletnie zaawansowane szkolenie z zakresu ISTDP dające uprawnienia do samodzielnego prowadzenia pacjentów w nurcie ISTDP.

3. Pierwsze władze Sekcji ISTDP zostają wyłonione spośród członków założycieli.

 

Art. 7

WALNE ZEBRANIE

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Sekcji ISTDP należy:

 • uchwalanie głównych kierunków działalności Sekcji ISTDP,
 • wybór i odwołanie przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu Sekcji ISTDP, wybór Komisji Rewizyjnej Sekcji ISTDP,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Sekcji ISTDP i Komisji Rewizyjnej Sekcji ISTDP,
 • uchwalanie i dokonywanie zmian Regulaminu Sekcji ISTDP  zwykłą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Sekcji ISTDP,
 • rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji ISTDP,
 • podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania  Sekcji ISTDP większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Sekcji ISTDP.

2. Zarząd Sekcji ISTDP zwołuje Walne Zebranie.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków ISTDP Zarząd Sekcji ISTDP zawiadamia co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą jego rozpoczęcia.

4. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, Walnego Zebranie odbywa się w drugim terminie wyznaczonym 30 minut po pierwszym.

5. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Sekcji w pierwszym terminie, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych uczestników, z wyłączeniem postanowień art. 7 ust. 1 podpunkt d oraz f powyżej.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Sekcji zwołuje Zarząd Sekcji z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu PSIP, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków Sekcji ISTDP.

 

Art. 8

ZARZĄD

1. Zarząd Sekcji ISTDP składa się z 3 do 5 osób.

2. Zarząd Sekcji może postanowić o przypisaniu poszczególnym członkom Zarządu Sekcji ISTDP  określonych funkcji.

3. Członkowie Zarządu Sekcji ISTDP wybierani są przez Walne Zebranie Sekcji w głosowaniu tajnym.

4. Do kompetencji Zarządu Sekcji ISTDP należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Sekcji ISTDP,
 • reprezentowanie Sekcji ISTDP i działanie w jej imieniu,
 • przyjmowanie i skreślanie członków Sekcji ISTDP,
 • zwoływanie Walnych Zebrań Członków Sekcji ISTDP,
 • powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych (oddziałów) Sekcji ISTDP i jednostek organizacyjnych Sekcji ISTDP,
 • podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Sekcji ISTDP w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych na zasadach pełnej autonomii, po zaakceptowaniu przez Zarząd PSIP.

5. Zarząd Sekcji ISTDP współpracuje bezpośrednio z Zarządem PSIP. Przedstawiciel Zarządu Sekcji może brać udział z głosem doradczym w zebraniach Zarządu PSIP.

6. Zarząd Sekcji ISTDP składa Zarządowi PSIP coroczne sprawozdanie z działalności finansowej i merytorycznej.

7. Posiedzenia Zarządu Sekcji ISTDP odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

8. Posiedzenia Zarządu Sekcji ISTDP mogą odbywać się również za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.

9. Posiedzenia Zarządu Sekcji ISTDP zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu Sekcji. W razie nieobecności Przewodniczącego przez innego pisemnie upoważnionego przez niego członka Zarządu Sekcji ISTDP lub połowę członków Zarządu Sekcji.

10. Kadencja Zarządu Sekcji ISTDP trwa 3 lata.

 

Art. 9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

1. Przewodniczący Zarządu Sekcji ISTDP:

 • kieruje pracami Zarządu Sekcji ISTDP,
 • zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu Sekcji ISTDP,
 • reprezentuje Sekcję ISTDP w kontaktach z władzami ISTDP oraz władzami innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. 

2. Przewodniczący Sekcji ISTDP może pełnić swoją funkcję nei dłużej niż 2 dwie kolejne kadencje. 

 

Art. 10

KOMISJA REWIZYJNA

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.

2. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności Sekcji ISTDP.

3. Działalność kontrolna Komisji Rewizyjnej jest prowadzona zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku albo na wniosek co najmniej 10 Członków Zwyczajnych  Sekcji ISTDP  najpóźniej w ciągu 15 dni od daty otrzymania wniosku.

4. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Sekcji ISTDP sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji ISTDP i przedstawia wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji ISTDP.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Sekcji ISTDP z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych.

6. Przedstawiciel Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Sekcji ISTDP z głosem doradczym.

 

Art. 11

ROZWIĄZANIE SEKCJI ISTDP

1. Uchwałę o rozwiązaniu Sekcji ISTDP podejmuje Zarząd PSIP na wniosek:

 • Walnego Zebrania Sekcji podjęty zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. f.
 • Komisji Rewizyjnej Sekcji zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną PSIP,
 • Zarząd PSIP zaakceptowany przez Komisję Rewizyjną PSIP.

2. Wniosek Zarządu Sekcji ISTDP dotyczący jej rozwiązania zawiera propozycje co do sposobu likwidacji Sekcji ISTDP oraz celu na jaki ma być przeznaczony jej majątek. Walne Zebranie Sekcji ISDTP powołuje Komisję Likwidacyjną, odpowiedzialną za przeprowadzenie likwidacji Sekcji ISTDP.

 

Art. 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd PSIP.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd PSIP pod rygorem nieważności.