Seminarium 13.01.2024: „Relacja terapeutyczna, która leczy osobę z problemem uzależnienia”

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym seminarium organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii. Tematem tego wydarzenia będzie „Relacja terapeutyczna, która leczy osobę z problemem uzależnienia”. Naszymi panelistkami będą Bożena Maciek – Haściło i Joanna Romaniuk. W trakcie seminarium omówione zostaną czynniki relacyjne i techniki terapeutyczne, które wspierają proces zdrowienia osoby z problemem uzależnienia. Zaprezentowany zostanie także fragment doświadczenia pracy terapeutycznej z osobą uzależnioną. Przewidziany jest ponadto czas na zadawanie pytań i odpowiedzi.

Bożena Maciek – Haściło jest psycholożką, psychoterapeutką, superwizorką oraz konsultantem w dziedzinie psychoterapii uzależnień województwa wielkopolskiego. Posiada certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest superwizorką psychoterapii uzależnień i członkinią Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień i Komisji Egzaminacyjnej Certyfikatów Terapeutów Uzależnień i Współuzależnienia. Jest pomysłodawczynią i kierownikiem Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia w Laboratorium Psychoedukacji.

Joanna Romaniuk jest psycholożką i certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z problemem uzależnienia oraz osobami, które doświadczyły skutków uzależnienia w rodzinie. Prowadzi zajęcia na Studium Psychoterapii i w Szkole Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia przy Laboratorium Psychoedukacji. Jest członkinią Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.

Data seminarium: 13 stycznia 2024 r.

Czas i miejsce: godziny 11:00 – 14:00, w siedzibie Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, VI piętro (budynek City Gate).

Aby się zapisać na seminarium należy wysłać zgłoszenie na adres psip@psip.org.pl wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty.

Uczestnictwo w seminarium – 50 zł

Członkowie PSIP – 30 zł

Opłaty należy dokonywać na konto PSIP: 06 2490 0005 0000 4530 4232 9901

W tytule przelewu należy napisać: „SEMINARIUM” oraz podać swoje imię i nazwisko.

! Udział w seminarium możliwy jest wyłącznie w trybie stacjonarnym. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zarząd Główny PSIP

List w sprawie Ustawy o zawodzie psychoterapeuty

Szanowni Państwo

W poprzedniej kadencji Sejmu powołany został Zespół Parlamentarny ds. ustawy o zawodzie psychoterapeuty. W imieniu członków grupy roboczej, sygnatariuszy tej wiadomości, tj. 27 Stowarzyszeń pracujących nad przygotowaniem projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty i samorządzie zawodowym psychoterapeutów, chcielibyśmy przedstawić Państwu ramowe podsumowanie przebiegu naszej pracy.

Podczas dotychczasowych prac grupa zapoznała się z argumentami przemawiającymi za różnymi kierunkami regulacji prawnych dla naszego zawodu. Spośród dostępnych możliwości za najbardziej przekonujące uznano regulacje oparte na art. 17.1 Konstytucji, czyli projekt ustawy samorządowej, uznającej psychoterapię za zawód zaufania publicznego.

Argumenty przemawiające za tym rozwiązaniem to:

 • najwyższa prawna ochrona tajemnicy zawodowej
 • największy wpływ na kształtowanie naszego zawodu poprzez sprawowanie pieczy nad kształceniem, sądownictwem dyscyplinarnym oraz formalną możliwością reprezentowania przedstawicieli zawodu przed organami państwa i innymi instytucjami
 • określenie zawodu psychoterapeuty jako „samodzielnego”
 • ochrona prawna tytułu „psychoterapeuta”, „psychoterapeutka”
 • obligatoryjna przynależność każdego psychoterapeuty do samorządu zawodowego, a tym samym, piecza samorządu nad standardami wykonywania zawodu
 • samorządność zawodu gwarantowana konstytucyjnie.

Kolejnym zagadnieniem, wymagającym szczególnego namysłu, są kwestie związane ze strukturą samorządu oraz modelem kształcenia psychoterapeutów. Najbardziej znane rozwiązania ustawowe, zastosowane w innych zawodach, nie odpowiadały strukturze tak zróżnicowanego środowiska. Ustawa powinna opisywać sposób kształcenia psychoterapeutów, uwzględniając również dotychczasowy dorobek naszego środowiska.

Pojawiały się różnorodne opinie i propozycje projektów i założeń, między innymi części członków grupy roboczej, czy też projekt ustawy przygotowany przez Polską Radę Psychoterapii. Wspólną pracę nad ustawą mamy nadzieję zakończyć rozwiązaniami uzgodnionymi w szerokim gronie sygnatariuszy tego listu.

Stoimy na stanowisku, że psychoterapeuta to jeden zawód, bez względu na  grupę podejść i podejście teoretyczne. Jedynie Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej opowiedziało się za modelem wielu izb, zakładającym wielość zawodów w obrębie psychoterapii i w związku z tym wycofało się ze współpracy w grupie roboczej.

To co łączy stowarzyszenia, które reprezentujemy to wspólne stanowisko:

 • psychoterapeuta jako zawód zaufania publicznego;
 • jedno prawo wykonywania zawodu psychoterapeuty;
 • jasne i transparentne warunki akredytacji podmiotów szkolących;
 • stowarzyszenia jako organizacje wspierające działania samorządu zawodowego.

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k. (DZP) przygotowała na nasze zlecenie wyczerpujące memorandum, które pomaga nam podejmować decyzje. Ekspertyza wskazuje jakie modele samorządu mogą stanowić podstawę naszego projektu. Memorandum zawiera informacje o regulacjach prawnych, polskich i z innych krajów UE, dotyczących zawodu psychoterapeuty. Odnosi się również do podstaw prawnych i argumentów przemawiających za projektem ustawy przygotowywanym przez naszą grupę roboczą.

Konkluzje płynące z memorandum są następujące:

 • Psychoterapeuta jest zawodem samodzielnym
 • Psychoterapia jest najczęściej regulowana jako jeden zawód (istotne ze względu na wybór modelu samorządu). Również polski prawodawca w przyjętej nowelizacji do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, uznał psychoterapię za jeden zawód o złożonej strukturze, wynikającej z występowania różnych modalności.
 • Najpełniejszą formą ochrony osób korzystających z psychoterapii, jak i psychoterapeutów, jest uznanie naszego zawodu za zawód zaufania publicznego z wszystkimi prawnymi konsekwencjami tego wyboru.
 • Samorządy mogą być organizowane w różnorodny sposób pod warunkiem zgodności z konstytucją. Modele, które moglibyśmy wybrać to:
  • Model dwustopniowy ze specjalizacją, który zakłada jednolite przygotowanie na studiach magisterskich w danej dziedzinie a następnie dodatkową kilkuletnią specjalizację, tak jak u lekarzy (studia medyczne + specjalizacja) lub u prawników (studia prawnicze + aplikacja).
  • Model wielu Izb, czyli założenia, że różne modalności tworzą różne zawody.
  • Model różnych podejść psychoterapeutycznych lub różnych podejść psychoterapeutycznych z częścią wspólną. Model ten zakłada wspólny samorząd, ale zachowuje różnorodność ścieżek kształcenia w konkretnych podejściach (wybrany).

Ze względu na zupełnie odmienny proces szkolenia psychoterapeutów model pierwszy został pominięty, po prostu nie ma on zastosowania. Z kolei model wielu izb nie rozwiązuje licznych trudności technicznych – może wymuszać przynależność do różnych samorządów, jeśli psychoterapeuta ma przygotowanie w różnych podejściach psychoterapeutycznych, wymaga wykazania, że psychoterapeuta nie jest jednym zawodem, stwarza komplikacje wokół funkcjonowania kilku rejestrów zawodowych, sądów dyscyplinarnych itd. oraz rozdrabnia środowisko na różne odrębne zawody, co znacząco osłabia siłę głosu psychoterapeutów przed organami państwa.

Propozycje, o których aktualnie rozmawiamy w grupie roboczej są oparte na modelu jednego wspólnego dla wszystkich samorządu oraz jednego rejestru psychoterapeutów – dla różnych podejść psychoterapeutycznych.

Propozycje opieramy na istniejących już wymaganiach dotyczących programu ramowego, psychoterapii własnej lub doświadczenia własnego, superwizji psychoterapii oraz stażu. Tak jak dotychczas dopuszczamy różnorodność form szkolenia i różnorodność programu szczegółowego, uwzględniających specyfiki poszczególnych podejść psychoterapeutycznych.

Dążymy by projekt zawierał prawo psychoterapeuty do bycia kształconym, egzaminowanym oraz sądzonym, w wypadku wniesionej skargi, przez osoby reprezentujące to samo podejście psychoterapeutyczne. Przed nami jeszcze ważna dyskusja o strukturze samorządu, zasadach wyboru i podejmowania decyzji organów samorządu oraz o zakresie i zasadach współpracy ze stowarzyszeniami zrzeszającymi psychoterapeutów. Kancelaria DZP w ww. memorandum wskazuje możliwość delegowania funkcji egzaminowania na stowarzyszenia psychoterapeutyczne.

Zależy nam na zagwarantowaniu autonomii wykonywania zawodu, jasnych zasadach kształcenia i uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, wspólnej reprezentacji środowiska przed organami państwa i innymi instytucjami, współpracy samorządu ze stowarzyszeniami zrzeszającymi psychoterapeutów.

Przed nami jeszcze wiele pracy. Przed nami również szerokie konsultacje różnych propozycji. Mamy nadzieję, że nasze spotkania zostaną zwieńczone wspólnie uzgodnionym tekstem projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty.

Łączymy pozdrowienia

Przedstawiciele stowarzyszeń współpracujących w ramach grupy roboczej:

 1. Federacja Towarzystw Psychoanalitycznych
 2. Instytut Analizy Grupowej Rasztów
 3. Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 4. Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
 5. Katowicki Instytut Psychoterapii
 6. Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
 7. Polska Federacja Psychotraumatologii
 8. Polska Rada Psychoterapii Związek Stowarzyszeń (PRP)
 9. Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii
 10. Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii
 11. Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu
 12. Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej
 13. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii
 14. Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej INTRA
 15. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
 16. Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
 17. Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej
 18. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
 19. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
 20. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
 21. Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii
 22. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
 23. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej
 24. Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu
 25. Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 26. Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 27. Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 28. Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego
 29. Stowarzyszenie Od Do
 30. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
 31. Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem
 32. Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

V Międzynarodowa Konferencja – Relacja terapeutyczna, która leczy

Szanowni Państwo,
Z radością informujemy, że została ustalona data nowej konferencji organizowanej przez
Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.


Konferencja jest zaplanowana w dniach 14-16 czerwca 2024 r. i odbędzie się w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Zaprosiliśmy wybitnych badaczy i praktyków z różnych podejść i obszarów psychoterapii, pracujących z grupami, parami i indywidualnie. Przekażą nam swoje doświadczenie i wiedzę o tym, jaka relacja terapeutyczna leczy. Zależy nam bardzo nie tylko na przekazywaniu wiedzy, doświadczenia, ale też na bezpośrednim kontakcie pomiędzy uczestnikami, oraz pomiędzy uczestnikami a prowadzącymi. Dlatego zgodnie z sugestiami, które wyraziliście Państwo w ankietach oceniających poprzednią konferencję, przygotowaliśmy oprócz wykładów i dyskusji panelowych także superwizje oraz warsztaty. Wierzymy, że ta kompleksowa formuła przyniesie Wam wiele wartościowych doświadczeń.

W gronie znamienitych prelegentów przyszłorocznej konferencji, którzy potwierdzili swój udział, znaleźli się, m.in.:
Gary Burlingame, Mick Cooper, Francesco Gazzillo, Kyriaki Polychroni, Lynne Rigaud, Bernhard M. Strauss.

Zapisy na konferencję rozpoczynają się od 30 października 2023 r. na stronie
conference.psip.org.pl

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konferencji:
RELACJA TERAPEUTYCZNA, KTÓRA LECZY

Z nadzieją na spotkanie
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Spotkanie kliniczne sekcji EFT: „Co jest pomocne w pracy z wyskalowanymi parami?” – 19.06.2023 r.

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy członków Sekcji EFT oraz
zainteresowanych na kolejne kliniczne spotkanie sekcji EFT przy PSiP,
które odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca w godzinach 18.00 –
20.00 przy ul. Arabskiej 7a, w sali nr 15
.

Tematem spotkania będzie: Co jest pomocne w pracy z wyeskalowanymi parami?

Mamy nadzieję na ciekawą dyskusję o tym, jak sobie radzimy w tym
niełatwym aspekcie pracy z wyeskalowanymi parami. To bardzo ważne
zagadnienie dla każdego terapeuty, pomocne w pracy jako przewodnik i
oparcie w dynamicznej i pełnej wyzwań pracy z parami.

Podzielimy się też wrażeniami z konferencji zorganizowanej w Poznaniu
przez PSEFT Polskie Stowarzyszenie EFT, w której wiele osób brało udział!

Zapraszamy i do zobaczenia.
Zarząd Sekcji EFT

Seminarium 11.02.2023 – Przeżycia w łonie matki fundamentem rozwoju psychicznego – brakujące ogniwo w psychoterapii

Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii Katowicki Instytut Psychoterapii

„Przeżycia w łonie matki fundamentem rozwoju psychicznego – brakujące ogniwo w psychoterapii”
które poprowadzi:
lek Agnieszka Rubinowska
certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Agnieszka Rubinowska – lekarz i certyfikowany psychoterapeuta min Międzynarodowego
Towarzystwa Psychologii i Medycyny Pre i Perinatalnej. Zajmuję się popularyzacją wiedzy
psychologicznej o prenatalnym i okołoporodowym okresie rozwoju człowieka oraz jego
wpływie na dalsze życie, a także kształceniem psychoterapeutów do pracy z traumami pre- i
perinatalnymi.

Seminarium odbędzie się 11.02.2023 r.
w godzinach 11:00-14:00
stacjonarnie w siedzibie Katowickiego Instytutu Psychoterapii
ul. Franciszkańska 2b/1
Katowice – Ligota

Ilość miejsc dla osób, które chcą bezpośrednio uczestniczyć w seminarium jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. W związku z dużym zainteresowaniem seminarium postanowiliśmy zorganizować je w wersji hybrydowej. Osoby, które zdecydują się uczestniczyć w seminarium online, prosimy o zgłoszenie udziału pod adresem: biuro@k.i.p.pl

Wstęp jest wolny.

Stanowisko organizacji zrzeszających środowisko psychoterapeutów dotyczące ustawowego uregulowania zawodu

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych problemem prawnej regulacji zawodu psychoterapeuty do zapoznania się z artykułem, opublikowanym w serwisie pulsmedycyny.pl
artykuł w pulsmedycyny.pl

Tekst opisuje stanowisko ważnych organizacji zrzeszających środowisko psychoterapeutów dotyczące ustawowego uregulowania zawodu. Zarząd PSIP popiera to stanowisko i podpisał się pod nim.

Seminarium z udziałem Leszka Jaworskiego: „Pierwsze sesje z pacjentem – praca w oparciu o model Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej”

Szanowni Państwo

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią wznawiamy cykl bezpośrednich seminariów adresowanych do Was i do wszystkich profesjonalistów zainteresowanych pomaganiem pacjentom w zdrowieniu i rozwoju. Pierwsze z nich organizuje wspólnie z nami Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział Katowice oraz Katowicki Instytut Psychoterapii. Zaprosiliśmy do wystąpienia pana Leszka Jaworskiego, certyfikowanego psychoterapeutę pracującego w nurcie ISTDP. Będzie mówił o tym, czego nie można pomijać i na co należy, wspólnie z pacjentem, bacznie zwracać uwagę w procesie diagnozy i budowania realistycznych oczekiwań wobec procesu terapii. W tym kontekście ważna okaże się trafna ewaluacja dojrzałości mechanizmów obronnych i zdolności tolerowania lęku przez pacjenta.
Seminarium odbędzie się 3 grudnia 2022 r. w siedzibie Katowickiego Instytutu Psychoterapii w Katowicach, w godzinach: 15.00 – 18.30.  Wstęp na seminarium jest wolny.
Istnieje także możliwość uczestnictwa online! Po przesłaniu zgłoszenia na adres: biuro@k-i-p.pl otrzymacie Państwo link do wydarzenia.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące seminarium znajdują się w dołączonym plakacie (załącznik).

W nadchodzącym 2023 r. planujemy kolejne seminaria i webinaria, o których będziemy na bieżąco informować!

Zapraszamy do uczestnictwa i pozdrawiamy
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii

Konferencja – solidarnie z Ukrainą

Zgodnie z misją PSIP zbliżająca się konferencja ma służyć propagowaniu idei integracji w psychoterapii wśród terapeutów i naukowców polskich. W ostatnim czasie, wraz z napływem uchodźców, do naszego kraju przyjechali również specjaliści z dziedziny psychoterapii. Chcąc integrować nurty ale i środowiska terapeutyczne oraz wyrazić solidarność z Ukrainą przewidzieliśmy pulę bezpłatnych zaproszeń na konferencję dla psychoterapeutów uciekających z terenów objętych konfliktem wojennym. Ilość tych miejsc jest ograniczona. Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać dokonując rejestracji online pod tym adresem.

PROGRAM KONFERENCJI

PROGRAM
IV Międzynarodowej Konferencji PSIP

INTEGRACJA PSYCHOTERAPII – BADANIA, DOŚWIADCZENIA, PERSPEKTYWY
Warszawa 3 – 5.06.2022 r.
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Budynek C

PIĄTEK 3.06.2022

12:00

14:30

14:45 – 16:30

 • Bernhard M. Strauss Jak badania nad psychoterapią mogą przyczyniać się do jej integracji?
 • Ewa Trzebińska Jak (z)budować zdrowie emocjonalne, czyli o konieczności integracji psychoterapii

16:30 – 17:00

17:00 – 18:00

 • Michał Jasiński Terapia koherencji: proces rekonsolidacji pamięci w praktyce integracyjnej
  Aula A, parter
 • Bernhard M. Strauss Psychoterapia grupowa jako obszar integracji psychoterapii
  Aula C, I piętro

18:00 – 18:15

18:15 – 19:30

 • Martha Stark Rozbite serce, prywatne Ja oraz nieprzeżyte życie: egzystencjalno-humanistyczne podejście do nieustępliwej rozpaczy

19:30

SOBOTA 4.06.2022

9:30 – 10:30

 • Ewa Dobiała Transkulturowa psychoterapia pozytywna w terapii dorosłych osób z zespołem Aspergera
  Aula A, parter
 • Renata Mizerska Napady strachu czy napady samotności? Pomiędzy neurobiologią a relacyjną psychoterapią Gestalt
  Aula B, parter
 • Anna Uściłowska Jak integrować ciało w procesie psychoterapii
  Aula C, I piętro

10:30 – 10:45

10:45 – 11:45

 • Krzysztof Ciepliński Od wieży Babel do synergii – czy można i czy warto korzystać w jednym procesie z różnych języków terapeutycznych
  Aula A, parter
 • Margherita Spagnuolo Lobb Psychopatologia sytuacji: model pracy z przymierzem terapeutycznym
  Aula C, I piętro
 • Beata Załoga Integracja psychoterapii w Intensywnej Psychoterapii Psychodynamicznej (ISTDP) – zdolność tolerowania afektu jako czynnik leczący
  Aula B, parter

11:45 – 12:15

12:15 – 14:00

 • Miguel M. Gonçalves Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz jej nierozpoznane źródła inspiracji: stare wino w nowej butelce?
 • Michał Jasiński Rekonsolidacja pamięci jako transteoretyczny mechanizm zmiany transformacyjnej: implikacje dla integracyjnej praktyki klinicznej

14:00 – 15:30

15:30 – 16:30

 • Miguel M. Gonçalves Innowacyjne momenty a zmiana w psychoterapii: model czynnika wspólnego
  Aula C, I piętro
 • Leszek Jaworski Integracja Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej w psychoterapii grupowej
  Aula A, parter
 • Zofia Milska-Wrzosińska Integracja nurtów jako warunek skuteczności w terapii par
  Aula B, parter

16:30 – 17:00

17:00 – 19:00

 • Tom Warnecke Klient i ja – relacyjne i psychofizjologiczne ujęcie traumy borderline oraz zaburzeń self
 • Leanne Campbell Przekształcenie wpływu traumy transgeneracyjnej poprzez pracę z pacjentem indywidualnym w modelu skoncentrowanym na emocjach (EFIT)

19:00

NIEDZIELA 5.06.2022

9:30 – 12:00

 • Margherita Spagnuolo Lobb Wrażliwość relacyjna psychoterapeuty: integracja psychoterapii Gestalt z neuronauką, fenomenologią oraz perspektywą pola
 • Robert Neborsky Praca z autonomicznym układem nerwowym: restrukturyzacja zdolności adaptacyjnej ego u kruchych pacjentów

12:00 – 12:15

12:15 – 13:30

13:30

Program konferencji do pobrania (pdf)

Pierwsze zebranie członków sekcji EFT

SEKCJA EFT

Z radością informujemy, iż w dniu 15 listopada 2022 roku odbędzie się pierwsze zebranie członków założycieli sekcji EFT przy Polskim Stowarzyszeniu Integracji Psychoterapii. W trakcie zebrania powołane zostaną organy zarządzające sekcją.

Page 1 of 4
1 2 3 4