Walne Zgromadzenie PSIP 2018

Szanowni Członkowie PSIP,

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii w oparciu o Statut PSIP zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
Pierwszy termin to 7 kwietnia 2018 r. (sobota). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40 (Akademia Pedagogiki Specjalnej, bud. C, s. 3310, 3 piętro) i rozpocznie się o godz. 13:30.

Przewidywany program Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego i z działalności Stowarzyszenia,
5. Sprawozdanie Finansowe Zarządu Głównego
6. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego
9. Zmiany w statucie PSIP – prezentacja zmian, dyskusja i głosowanie
10. Zatwierdzenie pełnego tekstu statutu Stowarzyszenia po powyższych zmianach
11. Wybór Prezesa Stowarzyszenia
12. Wybór członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia
13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
14. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego
15. Wolne wnioski
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Prosimy o zarezerwowanie terminu i potwierdzenie udziału.
W przypadku braku możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu prosimy o przekazanie pełnomocnictwa innemu Członkowi PSIP. Pełnomocnictwo powinno być wydrukowane i podpisane w trzech egzemplarzach. Dokument do uzupełnienia znajdą Państwo w tutaj.

Z poważaniem,
Zarząd Główny PSIP